Nabór kandydatów na ekspertów w programie regionalnym w dziedzinie: włączenie społeczne i zdrowie

Kategoria: Baza ekspertów
07.06.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w następujących dziedzinach:

 1. Włączenie społeczne
 2. Usługi zdrowotne.

O naborze

Zasady dotyczące procedury wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014–2020 zostały określone w Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (Uchwała Nr 741/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 632/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzeniu Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – do pobrania: tutaj).

Kto może ubiegać się o wpis

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014-2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w pkt 1-3;
 5. posiada wykształcenie wyższe,
 6. posiada wiedzę, umiejętności, wymagane uprawnienia[1] oraz udokumentuje minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w ramach której ubiega się o wpis, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat,
 7. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014-2020;
 8. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów,
 9. nie została wykreślona z Wykazu kandydatów na ekspertów ze względu na zaistnienie którejkolwiek z przesłanek przewidzianych w § 12 ust. 2 pkt 5 oraz ust. 3 pkt. 3-4 Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów,
 10. deklaruje gotowość do uzyskania certyfikatu uprawniającego do oceny projektów EFS zgodnie z obligatoryjnym programem szkoleniowym określonym przez IZ RPO WM 2014-2020.

Zasady weryfikacji wniosków

Weryfikacja spełnienia warunku określonego w pkt. 5 i 6 nastąpi na podstawie złożonych kopii dokumentów, a warunku wskazanego w pkt. 7 poprzez przystąpienie kandydata do egzaminu, składającego  się  z części praktycznej. Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą poddawane dalszemu postępowaniu.

Kandydaci, których wnioski spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni do przystąpienia do praktycznego egzaminu pisemnego polegającego na sformułowaniu uwag do wniosku o dofinansowanie lub wybranej jego części, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oceny wniosków. Egzamin zostanie przeprowadzony w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie w terminie podanym po zakończeniu weryfikacji formalnej..

Wymagane dokumenty

1.  wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków RPO WM na lata 2014–2020, zawierający:

a) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego,
b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe, wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz wymaganych uprawnień:

Potwierdzenia należy dokonać poprzez:

 • opatrzenie pierwszej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą: „za zgodność z oryginałem stron od… do…”, aktualną datą i własnoręcznym podpisem oraz ponumerowanie wszystkich stron,

albo

 • opatrzenie każdej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą „za zgodność z oryginałem”, aktualną datą i własnoręcznym podpisem.

c) oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek zawartych w art. 49 pkt. 3 ust. 1-3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014–2020,
d) oświadczenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertówi akceptacji jego zapisów,
e) oświadczenie o posiadaniu wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach której kandydat ubiega się o wpis,
f) oświadczenie o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020;
g)  zgodę na przetwarzanie  danych osobowych kandydata w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów,

2. oświadczenie o gotowości do uzyskania certyfikatu uprawniającego do oceny projektów EFS.

Sposób składania dokumentów

Zgłoszenia z dopiskiem: „KANDYDAT NA EKSPERTA w dziedzinie/dziedzinach…" należy przesyłać na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

lub składać osobiście w sekretariacie MCP (II piętro), w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.00 do 16.00.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami upływa w dniu 30.06.2017 r. o godz. 16.00. Decyduje data wpływu wniosku do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Wnioski o wpis złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku ubiegania się o wpis w zakresie więcej niż jednej spośród dziedzin: Włączenie społeczne, Usługi zdrowotne, wystarczające będzie złożenie jednego kompletu dokumentów.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 21 14 607.

Wykaz dokumentów

Dodatkowo w zakresie dziedziny:

Usługi zdrowotne:

Włączenie społeczne: