Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn. „MAŁOPOLSKA TARCZA HUMANITARNA. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA UKRAINY. WSPARCIE GRANTOWE EFRR DLA NGO I JST – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA”

25.11.2022

Województwo Małopolskie - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza:

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” w ramach 14 Osi Priorytetowej: REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej, Typ A wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Uwaga


 Termin naboru wniosków przedłużony do dnia 10 stycznia 2023 r.

Status

Ogłoszony

Cel

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. w zakresie dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej

Formuła projektu

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Grantobiorcami w ramach niniejszego projektu grantowego mogą być:

 • organizacje pozarządowe działające i organizujące pomoc na obszarze województwa małopolskiego oraz posiadające na jego terenie siedzibę, filię, delegaturę oddział, czy inną formę działalności
 • małopolskie jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich związki i stowarzyszenia 

udzielające wsparcia osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. 

Warunkiem udziału wymienionych podmiotów w naborze wniosków o powierzenie grantu jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie. 

Jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu. W przypadku złożenia kolejnych wniosków tego samego Wnioskodawcy, wnioski złożone później nie będą podlegały ocenie, o ile wcześniejszy wniosek lub wnioski nie zostały wycofane.

Zakres przedmiotowy dofinansowania

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie finansowe w formie grantów dla NGO i JST, które będzie mogło być wykorzystane na realizację przedsięwzięć z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności w zakresie:

 • przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania, w tym również w szczególności ich dostosowanie w zakresie dostępności oraz ich wyposażenie w niezbędne media (dostęp do wody, gazu, energii elektrycznej, systemu oczyszczania ścieków),
 • rozbudowa istniejącej infrastruktury społecznej (mieszkania, ośrodki wsparcia dziennego, świetlice,  infrastruktura przedszkolna,  żłobkowa), w tym również w szczególności ich dostosowanie w zakresie dostępności oraz ich wyposażenie w niezbędne media (dostęp do wody, gazu, energii elektrycznej, systemu oczyszczania ścieków),
 • wyposażenie, doposażenie budynków/pomieszczeń mające na celu sprostanie wyzwaniom migracyjnym. 

Dopuszcza się możliwość realizacji niezbędnych działań o charakterze społecznym przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu (do wysokości 10% wartości grantu), pod warunkiem, że ich koszty są konieczne do odpowiedniej realizacji przedsięwzięcia i są z nim bezpośrednio związane. 

Środki finansowe otrzymane w ramach grantu mogą być przeznaczone na pokrycie kwalifikowalnych wydatków związanych z realizacją grantu poniesionymi od dnia od dnia 24.02.2022 r. do dnia 30.06.2023 r., pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

Finanse

Kwota alokacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na realizację projektu grantowego wynosi 10 064 832,35 PLN (100 % finansowania), w tym:

 • alokacja dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota alokacji wynosi 8 051 865,88 PLN
 • alokacja dla organizacji pozarządowych – kwota alokacji wynosi 2 012 966,47 PLN 

Wysokość grantu, jaki można uzyskać, uzależniona jest od liczby uchodźców z Ukrainy zarejestrowanych w gminie, w której Grantobiorca realizował/będzie realizował wsparcie i wynosi:

 • do 50 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano do 500 uchodźców z Ukrainy,
 • do 75 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano od 501 do 1000 uchodźców z Ukrainy,
 • do 150 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano od 1001 do 5000 uchodźców z Ukrainy,
 • do 300 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano powyżej 5001 uchodźców z Ukrainy. 

Uwaga! Jeden wnioskodawca może wskazać wyłącznie jedną gminę jako główne miejsce realizacji wsparcia. Wykaz gmin Województwa Małopolskiego zawierający liczbę zarejestrowanych uchodźców stanowi załącznik do Regulaminu.

Harmonogram naboru

W ramach naboru wnioski należy składać w terminie od dnia 25 listopada 2022 r. do dnia 10 stycznia 2023 r. 

Wniosek o przyznanie grantu stanowi załącznik do Regulaminu.

Przed wypełnieniem Wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem.

Ocena wniosków o grant (formalno-merytoryczna) zostanie przeprowadzona przez Komisję oceny wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami określonymi w Regulaminie.

Sposób aplikowania

Formularz wniosku (wyłącznie plik programu Excel) należy złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna. Zasady realizacji spraw przez Internet dostępne są pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,2852,zalatw-spraw...

Informacja o projekcie

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: psgranty@umwm.malopolska.pl oraz dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 12 397-44-50 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. 

Załączniki:

Regulamin udzielania grantów (.pdf, 663 KB)

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru wniosków o powierzenie grantu (.pdf, 420 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o powierzenie grantu (.xlsx, 118 KB)

Załącznik nr 3 Wzór umowy o powierzenie grantu (.pdf, 645 KB)

Załącznik nr 4 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 413 KB)

Załącznik nr 5 Wzór odwołania (.docx, 74 KB)

Załącznik nr 6 Wzór sprawozdania rzeczowo - finansowego z realizacji grantu (.xlsx, 76 KB)

Załącznik nr 7 Wykaz gmin Województwa Małopolskiego zawierający liczbę zarejestrowanych uchodźców (.pdf, 544 KB)