Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn. „MAŁOPOLSKA TARCZA HUMANITARNA. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA UKRAINY. WSPARCIE GRANTOWE EFS DLA NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie”

30.11.2022
Województwo Małopolskie - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza:

Informacja o wynikach naboru


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca 2023 r. podjął Uchwałę Nr 422/23 w sprawie rozstrzygnięcia I naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie”.
 • Lista rankingowa, zawierająca listę wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania wraz z kwotą dofinansowania przyznaną dla danego wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały (.pdf, 235 KB);
 • Lista rezerwowa wniosków, które spełniły kryteria oceny i uzyskały ocenę pozytywną, jednak kwota alokacji jest niewystarczająca do wybrania wniosku do otrzymania grantu, stanowi załącznik nr 2 do uchwały (.pdf, 189 KB);
 • Lista wniosków, które nie spełniły kryteriów wyboru i uzyskały ocenę negatywną stanowi załącznik nr 3 do uchwały (.pdf, 196 KB).

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „MAŁOPOLSKA TARCZA HUMANITARNA. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA UKRAINY. WSPARCIE GRANTOWE EFS DLA NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” w ramach 15 Osi Priorytetowej: REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST.

Uwaga


 Termin naboru wniosków przedłużony do dnia 10 stycznia 2023 r.

Status

Ogłoszony

Cel

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności JST oraz NGO do świadczenia niezbędnych usług publicznych i udzielania wsparcia w ramach integracji społecznej, edukacji, rynku pracy, zdrowia zgodnie ze zdiagnozowanymi przez siebie i uzasadnionymi potrzebami w zakresie pomocy dla osób, które przybyły do Polski  z Ukrainy od 24 lutego 2022 r.

Formuła projektu

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 i 36 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Grantobiorcami w ramach niniejszego projektu grantowego mogą być:

 • organizacje pozarządowe działające i organizujące pomoc na obszarze województwa małopolskiego oraz posiadające na jego terenie siedzibę, filię, delegaturę oddział, czy inną formę działalności
 • małopolskie jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich związki i stowarzyszenia

udzielające wsparcia osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.

Warunkiem udziału wymienionych podmiotów w naborze wniosków o powierzenie grantu jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie.

Jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu. W przypadku złożenia kolejnych wniosków tego samego Wnioskodawcy, wnioski złożone później nie będą podlegały ocenie, o ile wcześniejszy wniosek lub wnioski nie zostały wycofane.

Zakres przedmiotowy dofinansowania

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie finansowe w formie grantów dla NGO i JST, które będzie mogło być wykorzystane na realizację przedsięwzięć  w zakresie usług publicznych i wsparcia w ramach integracji społecznej, edukacji, rynku pracy i zdrowia, w szczególności w zakresie:

 • organizacji i koordynacji wolontariatu prowadzonego przez organizacje pozarządowe, wsparcia wolontariuszy udzielających ww. pomocy;
 • szkoleń dla personelu, pracowników, wolontariuszy zajmujących się ww. usługami;
 • zatrudniania dodatkowego personelu w NGO/JST niezbędnego dla wsparcia realizacji ww. usług;
 • zapewnienia aktywizacji społecznej, adaptacji i integracji, wsparcia oraz poprawy sytuacji poprzez realizację zadań w obszarach: kultury, sztuki (np. organizacja warsztatów, wydarzeń kulturalnych, wystaw, spektakli, koncertów, spotkań), turystyki (np. organizacja dla dzieci z Ukrainy w okresie wakacyjnym dziennych zajęć turystyczno-edukacyjnych), edukacji oraz edukacji antydyskryminacyjnej, kultury fizycznej i sportu (np. organizacja dla dzieci  i młodzieży pozalekcyjnych zajęć sportowych);
 • dostępu do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych, usług asystenckich, usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych, usług wsparcia rodziny, usług wsparcia dziennego;
 • wsparcia pieczy zastępczej, w tym placówek i rodzin zastępczych przyjmujących dzieci i młodzież, które opuściły Ukrainę;
 • opieki wytchnieniowej dla opiekunów nieformalnych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • wsparcia osób z niepełnosprawnościami;
 • tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;
 • tworzenia nowych miejsc dla dzieci w przedszkolach;
 • organizacji nauki języka polskiego;
 • wsparcia psychologicznego dla dzieci i dorosłych;
 • poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
 • pomocy w znalezieniu zatrudnienia, założenia działalności gospodarczej (np. szkolenia, warsztaty, doradztwo zawodowe, mentoring);
 • wsparcia w tłumaczeniach i interpretacjach;
 • przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością ułatwiający dostęp do usług socjalnych, zdrowotnych, opieki nad dziećmi;
 • kompetencji społecznych związanych z funkcjonowaniem w polskim społeczeństwie, budowania społeczności, w tym integracji dwukierunkowej (imigranci i społeczeństwo przyjmujące);
 • usług towarzyszących usługom medycznym (np. niezbędny dowóz na badania/leczenie, zapewnienie opieki nad dziećmi na czas trwania badania /leczenia);
 • zapewnieniem dziennej opieki np. nad dzieckiem osoby korzystającej ze wsparcia;
 • wyżywienia (jako części przedsięwzięcia integracyjnego);
 • podstawowego wsparcia socjalno-bytowego (zakwaterowanie, środki higieny osobistej, środki medyczne oraz inne produkty i artykuły konieczne do zaspokojenia niezbędnych potrzeb) (jako części przedsięwzięcia integracyjnego);
 • infrastruktury społecznej w tym: przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania (w ramach mechanizmu cross-financingu);
 • rozbudowy istniejącej infrastruktury społecznej (mieszkania, ośrodki wsparcia dziennego, świetlic, infrastruktury przedszkolnej, żłobkowej) (w ramach mechanizmu cross-financingu);
 • wyposażenia, doposażenia budynków/pomieszczeń;
 • innych zidentyfikowanych i uzasadnionych potrzeb;
 • w zakresie rozwoju usług społecznych na rzecz osób, które uciekły do Polski  z ternu Ukrainy od 24 lutego 2022r. w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Dopuszcza się możliwość realizacji niezbędnych inwestycji w infrastrukturę przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu (do wysokości 10% wartości grantu), pod warunkiem, że ich koszty są konieczne do odpowiedniej realizacji przedsięwzięcia i są z nim bezpośrednio związane zgodnie z zapisami § 2 ust.15. 
W tym przypadku Grantobiorca jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu na zasadach wynikających z art. 71 rozporządzenia ogólnego. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20% wartości grantu.

Środki finansowe otrzymane w ramach grantu mogą być przeznaczone na pokrycie kwalifikowalnych wydatków związanych z działaniami, o których mowa w ust. 2, realizowanymi od dnia od dnia 24.02.2022 r. do dnia 30.06.2023 r., pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia od dnia 24.02.2022 r. pod warunkiem nie może zostać fizycznie zakończone, ani w pełni zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu.

Wsparcie grantowe nie może zostać przeznaczone na przekazywanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej ani inne wsparcie finansowe.

Wkład własny Grantobiorcy nie jest wymagany.

Finanse

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów w ramach projektu grantowego wynosi 9 270 980,00 PLN. Dofinansowanie pochodzi ze środków EFS. Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów zostaje przydzielona w następujący sposób:

 • alokacja dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota alokacji wynosi 1 854 196,00 PLN
 • alokacja dla organizacji pozarządowych – kwota alokacji wynosi 7 416 784,00 PLN

Wysokość grantu, jaki można uzyskać, uzależniona jest od liczby uchodźców z Ukrainy zarejestrowanych w gminie, w której Grantobiorca będzie realizował wsparcie i wynosi:

 • do 50 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano do 500 uchodźców z Ukrainy,
 • do 75 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano od 501 do 1000 uchodźców z Ukrainy,
 • do 150 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano od 1001 do 5000 uchodźców z Ukrainy,
 • do 300 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano powyżej 5001 uchodźców z Ukrainy.

Uwaga! Jeden wnioskodawca może wskazać wyłącznie jedną gminę jako główne miejsce realizacji wsparcia. Wykaz gmin Województwa Małopolskiego zawierający liczbę zarejestrowanych uchodźców stanowi załącznik do Regulaminu.

Harmonogram naboru

W ramach naboru wnioski należy składać w terminie od dnia 30 listopada 2022 r. do dnia 10 stycznia 2023 r. Wniosek o przyznanie grantu stanowi załącznik do Regulaminu. Przed wypełnieniem Wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się  z Regulaminem. Ocena wniosków o grant (formalno-merytoryczna) zostanie przeprowadzona przez Komisję oceny wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami określonymi w Regulaminie.

Sposób aplikowania

Formularz wniosku wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) (wyłącznie plik programu Excel) należy złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP  z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST. Zasady realizacji spraw przez Internet dostępne są pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,2852,zalatw-spraw...

Informacja o projekcie

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:  psgranty@umwm.malopolska.pl oraz dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 12 397-44-50 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Załączniki:

Regulamin udzielania grantów (.pdf, 827 KB)

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru wniosków o przyznanie grantu (.pdf, 421 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o powierzenie grantu (.xlsx, 266 KB)

Załącznik nr 3 Wzór umowy o powierzenie grantu (.pdf, 644 KB)

Załącznik nr 4 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 330 KB)

Załącznik nr 5 Wzór odwołania (.docx, 69,8 KB)

Załącznik nr 6 Wzór sprawozdania rzeczowo - finansowego z realizacji grantu (.xlsx, 175 KB)

Załącznik nr 7 Wykaz gmin Województwa Małopolskiego zawierający liczbę zarejestrowanych uchodźców (.pdf, 539 KB)