Najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy w zakresie stosowania zasady konkurencyjności

Kategoria: Zamówienia publiczne
27.06.2017

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Rozdz. 6.1 pkt 11 Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:

„Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Podręczniku i umowie o dofinansowanie”.

Wobec powyższego nie ma znaczenia, że wydatek był ponoszony przez Beneficjenta przed podpisaniem umowy i Beneficjent stosował swój własny regulamin. Jeśli wydatek ten nie będzie zgodny z Podręcznikiem, na etapie kontroli zamówień będą dokonywane pomniejszenia.

W przypadku konkursów ogłaszanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, nieprawidłowe zastosowanie zasady konkurencyjności przez beneficjentów jest najczęstszą przyczyną negatywnej oceny projektów. Warto zwrócić uwagę na ten fakt, ponieważ stanowi ona ponad 50% wszystkich przyczyn odrzucenia wniosków.

Przykłady najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów w zakresie stosowania zasady konkurencyjności:

 1. Rozeznanie ofert pośród podmiotów niewpisujących się w katalog Wykonawców bonów na innowację/doradztwo (dotyczy naborów przeprowadzanych przez MCP).
 2. Kryteria oceny ofert zawierają wymagania, które mogą stanowić wyłącznie warunki udziału w postępowaniu. 
 3. Naruszenie procedur określonych w podrozdziale 6.6.2 pkt 8 Podręcznika poprzez ustalenie terminów składania ofert krótszych niż przewidziane w ww. dokumencie.
 4. Stawiane wykonawcom warunki są zbyt wygórowane niż faktycznie potrzebne do wykonania danej usługi lub dostawy, w szczególności dotyczące warunku zdolności technicznej i zawodowej.
  Lub znaczna ilość sformułowanych warunków, która w efekcie powoduje nieuzasadnione przedmiotem zamówienia ograniczenie kręgu wykonawców.
  Lub nieprecyzyjne opisanie warunku czy też sposobu jego udokumentowania powodujące brak możliwości oceny na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów czy warunek można uznać za spełniony.
 5. Zapisy zapytania ofertowego dotyczącego bonów na innowację niezgodne z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Nieprawidłowo przygotowana oferta.
 6. Naruszenie zapisów podrozdziału 6.6.2 pkt 5 Podręcznika poprzez opisanie przedmiotu zamówienia bez zastosowania kodów CPV lub błędne stosowanie kodów CPV.
 7. Wnioskodawca przygotował dwie różne wersje zapytania ofertowego.
 8. Ustanawianie wadium w wysokości, która może nadmiernie ograniczyć dostęp do zamówienia. W przepisach regulujących postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności nie określono procentowego wskaźnika. Zgodnie ze stanowiskiem IZ RPO – dopuszczalne wadium to 30% wartości zamówienia.
 9. Zawężenie konkurencyjności poprzez wymogi bądź nieuprawnione łączenie zamówień bez możliwości składania ofert częściowych.
 10. Błędne oszacowanie wartości zamówienia, zwłaszcza w przypadku Beneficjentów będących zamawiającym w rozumieniu Pzp, stosujących zasadę konkurencyjności, np. polegające na braku zsumowania wydatków tożsamych przedmiotowo lub braku sumowania w skali całego okresu realizacji projektu.
 11. Trudności w zakresie sumowania zamówień tożsamych przedmiotowo w przypadku realizacji projektu w oparciu o Indywidualny Plan Działania (dotyczy naborów przeprowadzanych przez WUP).
 12. Niezrealizowanie zasady konkurencyjności pomimo takiego obowiązku wynikające z błędnego oszacowania wartości zamówienia (lub analogicznie zastosowanie trybu właściwego dla zamówień o niższej wartości).
 13. Nieprawidłowe upublicznienie/przesłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych oferentów.
  Naruszenie zapisów podrozdziału 6.6.1 pkt 2 Podręcznika poprzez niedopełnienie obowiązku umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub braku potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców – rozeznanie rynku.
  Naruszenie zapisów podrozdziału 6.6.1 pkt 2 Podręcznika poprzez niedopełnienie obowiązku umieszczenia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności – zasada konkurencyjności.
  Naruszenie zapisów podrozdziału 6.6.2 pkt 8 Podręcznika poprzez niedopełnienie obowiązku właściwego upublicznienia - zastosowanie trybu niekonkurencyjnego "wolnej ręki" bez zaistnienia przesłanek, które na to pozwalają.
 14. Niedozwolone powiązanie Wnioskodawcy z Wykonawcą. Nieudokumentowanie braku konfliktu interesów lub niejednoznaczne sytuacje dotyczące powiązań/braku powiązań pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
 15. Błędy w zakresie oceny ofert głównie polegające na wyborze oferty pomimo, że wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich warunków lub też dokumenty te nie potwierdzały/nie potwierdzały w pełni spełnienia warunku.
 16. Naruszenie zapisów 6.6.2 ppkt 17 Podręcznika poprzez dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, np. wydłużenie terminu realizacji części zamówienia – zasada konkurencyjności.
 17. Opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagania mogące utrudnić uczciwą konkurencję np. umieszczanie w ramach opisu przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących określonego doświadczenia angażowanych osób w realizacji projektów finansowanych z EFS, wymagania dotyczące realizacji zamówienia zgodnie ze wskazanymi z nazwy standardami jakościowymi bez określenia możliwości i zakresu rozwiązań równoważnych.
 18. Niezastosowanie klauzul społecznych wynikających z umowy o dofinansowanie lub błędne ich zastosowanie.

Jako materiał pomocniczy przedstawiamy prezentację dotyczącą Zasad udzielania zamówień w projektach dofinansowanych z UE w świetle Wytycznych MR w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 (.pdf, 876 KB) - według stanu na 14.10.2016