Nowa Strefa Aktywności Gospodarczej w Gorlicach

12.02.2021
Dzięki unijnemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w Gorlicach przy ul. Zakole powstaną nowe, atrakcyjne dla przedsiębiorców tereny.

Dokument gwarantujący dofinansowanie budowy Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) przekazali na ręce burmistrza Rafała Kukli, marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka. 

Zdjęcie przedstawia od prawej  burmistrza Rafała Kuklę, marszałka Witolda Kozłowskiego oraz wicemarszałka Łukasza Smółkę trzymających dokument.

W uroczystości uczestniczyli również poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, radna województwa Jadwiga Wójtowicz, przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Grzegorz Nosal, a także samorządowcy Ziemi Gorlickiej. Wyczerpały się możliwości terenów gospodarczych przy ul. Bieckiej stąd – uwieńczone sukcesem – starania władz Gorlic o pozyskanie dofinansowania na utworzenie kolejnego obszaru przemysłowego, tym razem przy ul. Zakole. 

Kolejna strefa przemysłowa pozwoli na powstanie nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy dla mieszkańców Gorlic i okolic. Przedsięwzięcie jest szczególnym wyrazem troski włodarzy miasta o rozwój gospodarczy swojej małej ojczyzny

– zaznaczył marszałek Witold Kozłowski. 

W ramach projektu pod nazwą „Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ul. Zakole” planowane jest wyposażenie SAG w niezbędną do jej funkcjonowania infrastrukturę oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego (droga wewnętrzna ze zjazdami, miejscami parkingowymi, placem manewrowym i chodnikiem). Teren przeznaczony pod nową strefę stanowią działki o łącznej powierzchni około 5,3 hektara. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 7,3 mln zł.

Grafika przestawia mapę Strefy Aktywności Gospodarczej.

W części roboczej spotkania przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego dyskutowali na temat problemów, z którymi samorządowcy spotykają się na co dzień i możliwości ich rozwiązywania. Wyjaśnień udzielali także dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Joanna Urbanowicz (Zrównoważonego Rozwoju), Karolina Laszczak (Środowiska) oraz Jakub Szymański (Zarządzania Programami Operacyjnymi). 

Dla nas bardzo ważne są spotkania w terenie, poza Krakowem, bo zależy nam na zrównoważonym rozwoju Małopolski. Główną zasadą przy konstruowaniu strategii na kolejne 10 lat była m.in. nie tylko zasada zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, ale również przestrzennego i terytorialnego. Wszystkie decyzje, które podejmujemy, szczególnie jeśli chodzi o postępowania konkursowe, są również wypadkową tej głównej zasady. Staramy się tak dysponować środkami, żeby trafiały w każde miejsce na terytorium województwa

 – zapewnił gospodarz regionu. 

Gorliccy samorządowcy rozmawiali z przedstawicielami województwa m.in. o: dalszej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w szczególności w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. 

W zakresie przedsięwzięć związanych z budową kanalizacji będziemy się starali zrealizować maksymalną liczbę zadań, znajdujących się na liście rezerwowej. Już są przygotowywane umowy na kolejnych dziewięć wniosków, a na przełomie sierpnia i września bieżącego roku do samorządów powinny dodrzeć stosowne informacje, dotyczące dalszych pozycji. W okresie przejściowym z PROW będziemy ogłaszać dodatkowe nabory. Przewidywane jest też zwiększenie wysokości środków na jednego beneficjenta z dwóch do pięciu mln zł i w uzasadnionych przypadkach do 100% kosztów realizacji zadania

– wyjaśnił wicemarszałek Łukasz Smółka. 

Mówiąc o przedsięwzięciach wykonywanych w ramach Inicjatyw Samorządowych wicemarszałek zwracał uwagę na konieczność posiadania dokumentacji projektowej na dane przedsięwzięcie w momencie aplikowania po środki. W ciągu roku będą przyjmowane zadania do realizacji. Lokalni gospodarze jednostek samorządu terytorialnego zaproponowali m.in. budowę rond w Bieczu i Wilczyskach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 i zaapelowali o zwiększenie liczby doświetlonych przejść dla pieszych. 

Nie zabrakło też pytań o realizację Programu Ochrony Powietrza w województwie małopolskim. Samorządowcy dziękowali i pytali o kontynuację dobrze przyjętego w środowisku programu wymiany pieców, mającego na celu obniżenie niskiej emisji zanieczyszczeń. Istotne jest też egzekwowanie zapisów programu, związanego z kontrolami interwencyjnymi palenisk indywidualnych w gminach. 

Program ochrony powietrza jest trudnym wyzwaniem, wymagającym od nas wszystkich zaangażowania i dyscypliny. Musimy sobie odpowiedzieć w sposób zasadniczy na bardzo poważne pytanie: czy chcemy w odpowiedniej perspektywie czasowej doprowadzić do tego, żeby wszyscy oddychali powietrzem na tyle czystym, by nie stanowiło zagrożenia zdrowotnego dla dzieci czy osób starszych. Nie da się pogodzić tego z wykorzystywaniem do palenia w domach byle czym. Z pozycji województwa nie ma takiej możliwości, by ten proces został wyeliminowany. Konieczne jest wsparcie naszych działań przez samorządy lokalne

 – podsumował marszałek Witold Kozłowski.