Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

25.11.2016

Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPMP.10.02.03-IP.01-12-068/16 przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dla Poddziałania 10.2.3 KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW dla Typu projektu A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego w regionie, Typu projektu B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typu projektu C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów, Typu projektu D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów zawodowych.

Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.