Ogłoszenie o możliwości zgłaszania projektów w trybie pozakonkursowym

23.06.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 ogłasza możliwość zgłaszania projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Wymagany zakres informacji o zgłaszanym projekcie:

 • tytuł projektu,
 • opis zakresu rzeczowego,
 • wnioskodawca projektu,
 • wartość projektu, w tym wnioskowana wartość dofinansowania oraz wartość wkładu własnego,
 • termin realizacji projektu (rozpoczęcie i zakończenie).

Podmioty uprawnione do zgłaszania projektów:

jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Forma zgłoszenia projektu:

 • Zgłoszenie projektu powinno być dokonane w formie pisemnej i zostać skierowane do Zarządu Województwa Małopolskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego.
 • ­Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej (plik tekstowy w formacie .doc, .docx, .pdf opatrzony podpisem elektronicznym lub skan oryginalnego dokumentu opatrzonego podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy na adres e-mail: zpo.sekretariat@umwm.malopolska.pl.

Termin zgłaszania projektów:

 24 czerwca 2020 r. - 30 czerwca 2020 r.

Identyfikacja projektów:

Proces identyfikacji projektów dotyczyć będzie wyłącznie projektów, które decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego wprowadzone zostaną na ścieżkę identyfikacji. Poniższe kryteria zastosowane zostaną w ramach weryfikacji karty projektu pozakonkursowego analizowanej w procesie identyfikacji.

Przesłanki weryfikacji projektów w procesie identyfikacji:

Analiza odbywa się pod kątem spełniania kryteriów identyfikacji projektów pozakonkursowych, tj.:

 • spełniania przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej, w zakresie katalogu podmiotów uprawnionych do dofinansowania oraz znaczenia strategicznego projektu lub realizacji zadań publicznych,
 • zgodności projektu z celami szczegółowymi i/ lub rezultatami właściwego działania/poddziałania,
 • możliwości realizacji projektu w ramach przewidzianej alokacji,
 • ­wykonalności projektu w kontekście m.in. zaproponowanych ram czasowych, lub planu poszczególnych zadań w ramach projektu oraz możliwości osiągnięcia jego celów w okresie realizacji RPO WM.