Ogłoszenie o możliwości zgłaszania projektów w trybie pozakonkursowym

08.03.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza możliwość zgłaszania projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 6 Osi Priorytetowej DZIEDZICTWO REGIONALNE, Działanie 6.1 ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO PODDZIAŁANIE 6.1.3 ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY ORAZ UDOSTĘPNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO typ projektu A. rozwój infrastruktury instytucji kultury.

Katalog specyficznych wydatków kwalifikowalnych dla poddziałania 6.1.3 typ projektu A obejmuje w szczególności: roboty budowlane w zakresie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, modernizacji infrastruktury kultury, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych istniejącej infrastruktury; zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej (m.in. urządzeń multimedialnych, interaktywnych, gablot, konstrukcji, systemów wystawienniczych itp.); zakup rozwiązań informatycznych, aplikacji na potrzeby prezentacji oferty kulturalnej instytucji, w tym rozwiązań innowacyjnych, nowych technologii dla tworzenia oferty uwzględniającej potrzeby osób z niepełnosprawnościami; wydatki związane z pracami archeologicznymi; digitalizacja pamiątek i materiałów archiwalnych; koszty opracowania i przygotowania projektu aranżacji i treści wystaw; koszty eksponatów (w przypadku projektów identyfikowanych jako planowane do realizacji w trybie pozakonkursowym); wydatki związane z wynagrodzeniem personelu zaangażowanego w merytoryczną realizację projektu, na zasadach określonych w podrozdziale 6.15 Wytycznych; koszty pośrednie, o których mowa w podrozdziale 7.5 Wytycznych oraz rozdziale I załącznika nr 7 do SzOOP w wysokości 2% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu.

Katalog specyficznych wydatków niekwalifikowalnych dla poddziałania 6.1.3 typ projektu A obejmuje w szczególności: budowa od podstaw nowej infrastruktury kultury; bieżący remont obiektów infrastruktury kultury, w wyniku którego nie następuje zmiana parametrów użytkowych istniejącej infrastruktury; zakup książek, księgozbiorów do bibliotek; zakup eksponatów ruchomych (nie dotyczy projektów pozakonkursowych), dzieł sztuki.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN): minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.

Szczegółowe informacje na temat zasad wsparcia, w tym wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych są zamieszczone w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który jest dostępny na stronie: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zakres informacji o zgłaszanym projekcie – zgodnie z formularzem:

wersja pdf (389 KB), wersja docx (775 KB)

Podmioty uprawnione do zgłaszania projektów:

 instytucje kultury

Forma zgłoszenia projektu:

Zgłoszenia – na odpowiednim formularzu – należy przesyłać do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, na adres: /947ts6aydy/SkrytkaESP. Dokumenty muszą być podpisane Profilem Zaufanym lub Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym.

Termin zgłaszania projektów:

Od dnia 9 marca 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. Zgłoszenia przesłane po wskazanym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Identyfikacja projektów:

Proces identyfikacji projektów dotyczyć będzie wyłącznie projektów, które decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego wprowadzone zostaną na ścieżkę identyfikacji. Poniższe kryteria zastosowane zostaną w ramach weryfikacji karty projektu pozakonkursowego analizowanej w procesie identyfikacji.

Przesłanki weryfikacji projektów w procesie identyfikacji:

Analiza odbywa się pod kątem spełniania kryteriów identyfikacji projektów pozakonkursowych, tj.:

  • spełniania przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej, w zakresie katalogu podmiotów uprawnionych do dofinansowania oraz znaczenia strategicznego projektu lub realizacji zadań publicznych,
  • zgodności projektu z celami szczegółowymi i/ lub rezultatami właściwego działania/poddziałania,
  • możliwości realizacji projektu w ramach przewidzianej alokacji,
  • wykonalności projektu w kontekście m.in. zaproponowanych ram czasowych, lub planu poszczególnych zadań w ramach projektu oraz możliwości osiągnięcia jego celów w okresie realizacji RPO WM.