Planowana zmiana Regulaminu konkursów dotyczących wsparcia przedszkoli

25.01.2017

Informacja o planowanej zmianie Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 oraz RPMP.10.01.02-IP.01-12-088/16

W związku ze zmianą Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , przygotowywana jest zmiana Regulaminu konkursów: nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 raz RPMP.10.01.02-IP.01-12-088/16, którą IOK planuje w dniu 31 stycznia 2017 r. przedstawić do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Małopolskiego.

Główne zmiany:

  1. modyfikacja definicji środka trwałego (wartość jednostkowa zakupu równa lub wyższa niż 3 500 PLN netto);
  2. zniesienie limitu na zlecone usługi merytoryczne.

W celu umożliwienia Wnioskodawcom złożenia wniosków o dofinansowanie w oparciu o zaktualizowany Regulamin konkursu, Zarządowi Województwa Małopolskiego zostanie przedstawiona propozycja wydłużenia terminu naboru wniosków następująco:

  • konkurs w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne- ZIT, do dnia 22 lutego 2017 r.
  • konkurs w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR, do dnia 1 marca 2017 r.