Potężne wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych małopolskich przedsiębiorstw

Kategoria: Nabory wniosków
30.05.2016
Pracujesz nad nowym produktem? Chcesz uzyskać patent? Potrzebujesz wsparcia ze strony jednostki naukowej? Wyposażasz laboratorium? Nowy program regionalny daje Ci taką możliwość! Już od 30 czerwca rusza przyjmowanie wniosków na najbardziej rozwojowe inwestycje.

microscope-640.jpg

Pomysłowe projekty małopolskich firm mogą liczyć na wsparcie z dwóch rodzajów konkursów promujących działalność badawczo-rozwojową. Na przedsięwzięcia te zaplanowano aż 140 mln euro, które zostaną rozdysponowane w 7 konkursach ogłaszanych cyklicznie do 2020 roku.

Małopolska stawia na badania i rozwój!

Pierwszy z tematów badawczych (Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw) ukierunkowany jest na przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Projekty te nie obejmują wdrożenia, mogą jednak uwzględniać linie demonstracyjne i pilotażowe, a nawet uruchomienie pierwszej produkcji i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 31 października, co oznacza że przedsiębiorcy będą mieli aż 4 miesiące na złożenie swojego projektu. Jest to wystarczający czas na przemyślaną inwestycję.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem na drodze do poprawnego przygotowania wniosku o dotację w zakresie projektów badawczo-rozwojowych jest poprawne zakwalifikowanie swojego projektu. W konkursie mamy do wyboru dwa typy projektów: badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. Każda z realizowanych inwestycji musi charakteryzować się określonym poziomem gotowości technologicznej. Szczegółowy opis tych poziomów zawarty jest w jednym z załączników do Regulaminu konkursu.

W procesie aplikowania o wsparcie ważny jest też rodzaj pomocy, o którą ubiega się firma. Wnioskodawca musi bowiem przypisać poszczególnym kosztom właściwą pomoc. Może mieć ona charakter: pomocy na projekty badawczo-rozwojowe i/lub pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności i/lub pomocy de minimis.

Przed rozpoczęciem pisania projektu warto skorzystać z bezpłatnych szkoleń z wypełniania wniosku o dofinansowanie. Spotkania takie prowadzone są przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, a terminy szkoleń publikowane są: Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Warto pamiętać, że konkurs ma charakter otwarty, w którym dokonywane będą cykliczne rozstrzygnięcia po zakończeniu 45-dniowej rundy naboru wniosków. Jednocześnie, w przypadku przekroczenia alokacji złożonych wniosków o 200% może nastąpić wcześniejsze zamknięcie naboru. By przedsiębiorcy mogli spokojnie dokończyć swoje pomysły, informacja taka zostanie opublikowana z 5-dniowym wyprzedzeniem. W celu płynnego skompletowania informacji do wniosku należy, jeszcze przed rozpoczęciem naboru, zapoznać się z dokumentacją projektową, która dostępna jest  już od dnia ogłoszenia konkursu, czyli od 25 maja.

Projekty badawcze kuszą dofinansowaniem…

Inwestycje w B+R to przemyślane i konkretne działania, dla których wsparcia wymagane jest dobre dofinansowanie. Często są to projekty duże i drogie, stąd dla ich realizacji określono w konkursie minimalną wartość wydatków kwalifikowanych, która wynosi 100 tys. zł. Z kolei maksymalna wartość przedsięwzięcia może opiewać nawet na 25 mln zł. Są to zatem realne środki, które gwarantują rozwój przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie.

Poziom dofinansowania poszczególnych kosztów w projekcie uzależniony jest od rodzaju wnioskowanej pomocy oraz typu Wnioskodawcy/Partnera. Maksymalny całkowity poziom dotacji do wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

  • w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%;

  • w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 35%,

c) pozostali beneficjenci – 25%;

  • w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15%, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku projektów zakładających efektywną współpracę i/lub jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane.

Czekamy na ciekawe pomysły!

Przedmiotem oceny inwestycji badawczo-rozwojowych jest poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz możliwość dokonania wdrożenia pod względem technicznym i ekonomicznym. Wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wprowadzenia wyników prac B+R do działalności rynkowej - w okresie trwałości projektu, tj. 3 lub 5 lat (w zależności od typu Wnioskodawcy/ Partnerów). Wdrożenie to może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania, np. ze środków przeznaczonych na wdrożenia wyników prac B+R w ramach Poddziałania 3.4.3 lub 3.4.4 RPO WM.

W projekcie badany jest rezultat (produkt, usługa, technologia) - czy charakteryzuje się on nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

Przedsiębiorca realizuje projekt poprzez wybór określonego modelu. W przypadku, gdy dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz innymi niezbędnymi zasobami  może zrealizować prace B+R samodzielnie. Może je też zlecić, ale tylko określonym podmiotom. Równie dobrze Wnioskodawca może realizować działania badawczo-rozwojowe w partnerstwie z innymi podmiotami, w szczególności z jednostkami naukowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi. Prace te może przeprowadzić także wspólnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach tzw. skutecznej współpracy.

Kto może złożyć projekt

Projekty mogą składać przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikro, małe i średnie; konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP; konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO.

Gdzie szukać informacji?

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: