Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,3, 9,10 RPO WM 2014-2020

06.04.2022
Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 478/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zmiana Uchwały wynika z konieczności zaktualizowania dokumentacji dla naboru pozakonkursowego, w związku z koniecznością oceny kolejnego projektu w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z EFS w ramach 10 Osi RPO WM na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych – Typ A. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Poniżej, w plikach do pobrania: