Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Kategoria: Nabory wniosków
06.10.2016
„Regionalny Program Stypendialny” to projekt wspierający uzdolnionych uczniów uczęszczających do małopolskich szkół.

apprentice-1694970_640.jpg

Stypendia są formą pomocy dla uzdolnionych uczniów i wspierania ich zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej. W dłuższej perspektywie będzie to miało wpływ na rozwój kompetencji kluczowych młodych osób, niezbędnych na rynku pracy, do których należą m.in. porozumiewanie się w językach obcych, postawy przedsiębiorcze czy umiejętności informatyczne. Rozwój tych osobistych kompetencji będzie procentował późniejszą aktywnością stypendystów na rynku pracy.

Osiągnięcia uczniów będą punktowane za wyniki w przedmiotach szczególnie ważnych z punktu widzenia właśnie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Proces przyznawania stypendiów będzie weryfikowany na podstawie osiągnięć uczniów w przedmiotach przyrodniczych, tj. przyrodzie (szkoła podstawowa), biologii, chemii, geografii, fizyce (gimnazjum), biologii, chemii, geografii, fizyce i przyrodzie, jako przedmiocie uzupełniającym (szkoły ponadgimnazjalne), a także w przedmiotach informatycznych, językach obcych, matematyce i przedsiębiorczości. 

Ze wsparcia będą mogli skorzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych oraz placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust.3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty), w szczególności uczniowie ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych wyniesie 400 zł brutto, gimnazjów - 500 zł brutto i szkół ponadgimnazjalnych - 600 zł brutto. Wykorzystanie stypendium i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych stypendysty będzie weryfikowane na podstawie sprawozdań z realizacji jego Indywidualnego Planu Rozwoju.

Wzory dokumentów w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendiów

Uczniowie ubiegający się o stypendia muszą spełniać następujące kryteria:

  1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższa niż: 4,75 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów, 4,50 dla szkół ponadgimnazjalnych,
  2. średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższa niż: 5,00 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych, 4,50 dla gimnazjów i 4,25 dla szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja stypendialna będzie oceniać wnioski o przyznanie stypendium z zastosowaniem punktacji generalnej:

  1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów – maks. 10 pkt.,
  2. średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości – maks. 25 pkt.,
  3. wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych) – maks. 15 pkt.

Dodatkowe punkty doliczane będą za następujące elementy:

  • szczególne osiągnięcia z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania ww. osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji – maks. 30 pkt.
  • stałe zameldowanie na terenie wiejskim tzn. na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców – 5 pkt., 3. trudną sytuację materialną (dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) – maks. 10 pkt.,
  • dla uczniów z rodzin wielodzietnych (posiadających min. 3 dzieci) – 5 pkt.,
  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni organ – 5 pkt.

„Regionalny Program Stypendialny” to projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nabór wniosków rozpoczął się 4 października i potrwa 30 dni. Stypendia na rok szkolny 2016/2017 będą przydzielane w oparciu o Regulamin udzielania stypendiów (ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału II i Załącznika nr 2).