Uchwała ZWM w sprawie regulaminów konkursów dla 1, 2, 6, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach RPO WM

Kategoria: Nabory wniosków
16.02.2018

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 224/18 (.pdf, 296 KB) w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 6, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmienia się definicję minimalnego wkładu własnego Beneficjenta w Regulaminach do:

 1. Poddziałania 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne – konkurs nr RPMP.02.01.02-IZ.00-12-009/16,
 2. Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego – konkurs nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16,
 3. Poddziałania 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych – konkurs nr RPMP.06.01.02-IZ.00-12-059/16,
 4. Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki – konkurs nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16,
 5. Poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych – konkurs nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16,
 6. Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR – konkurs nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17,
 7. Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie – konkurs nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17,
 8. Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych – konkurs nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17,
 9. Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich – konkurs nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17,
 10. Poddziałania 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne – konkurs nr RPMP.02.01.02-IZ.00-12-071/17,

Niniejsza uchwała wprowadza zmianę w zakresie definicji minimalnego wkładu własnego Beneficjenta doprecyzowując, iż obejmuje on zarówno wkład finansowy, jak i wkład niepieniężny.

Zmiana w powyższych Regulaminach konkursów, wygląda w następujący sposób:

 • wykreśla się zapis w brzmieniu: „Minimalny wkład własny Beneficjenta – minimalny wymagany udział środków finansowych, w wydatkach kwalifikowalnych projektu, pochodzących ze środków własnych Beneficjenta (m.in. z przychodów, dochodów, pożyczek lub kredytów) lub innych zewnętrznych źródeł finansowania. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi zostać uzupełniony o środki niezbędne na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych.”
 • i przyjmuje się zapis w brzmieniu: „Minimalny wkład własny Beneficjenta – minimalny wymagany udział środków beneficjenta, w wydatkach kwalifikowalnych projektu (w formie finansowej lub wkładu niepieniężnego), pochodzących ze środków własnych Beneficjenta lub innych zewnętrznych źródeł finansowania. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi zostać uzupełniony o środki niezbędne na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych.”