Unijne wsparcie dla przedsiębiorców w okresowych trudnościach

31.12.2021
Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstw, które znalazły się w okresowych trudnościach? Możesz otrzymać wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe. Rekrutacja do projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości trwa!

Ile możesz otrzymać?

Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, które możesz przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo pokrywany jest koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach projektu istnieje możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności, wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa. 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia; 

lub

  • z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach. 

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: małe lub średnie,
  • działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

Terminy zgłoszeń

Nabór wniosków trwa od 8.12.2021 do 20.01.2022

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

O projekcie

„System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” to projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach projektu wspierane będą firmy na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, tj. szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.