Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych - Typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych

28.11.2016

Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPMP.10.01.05-IP.01-12-082/16 przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pn. „Małopolskie Talenty” dla Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych - Typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych.

Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.