Wakacje z infrastrukturą B+R!

Kategoria: Nabory wniosków
31.05.2016
Przedsiębiorstwa realizujące projekty badawcze, jak i firmy, które chcą skupić się na poszerzeniu swojego zaplecza badawczo-rozwojowego, mogą sięgnąć po bezzwrotne środki przewidziane w Poddziałaniu 1.2.2 - Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

heat-sink-640.jpg

Już w te wakacje, od 30 czerwca do 31 sierpnia przyjmowane będą wnioski obejmujące przedsięwzięcia mające na celu rozszerzenie dostępu do zasobów nowoczesnej infrastruktury badawczej, tj. infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac B+R, w tym służącej badaniu jakości wytwarzanych produktów czy usług.

Poddziałanie 1.2.2 - Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Dofinansowanie to ukierunkowane jest na inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą zaliczaną do środków trwałych. Obejmie także wydatki na modernizację posiadanej aparatury naukowo-badawczej oraz urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia. Warunkiem otrzymania wsparcia i podstawą oceny będzie przedstawienie planu dotyczącego prac badawczo-rozwojowych.

Dla kogo aparatura badawcza?

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, przede wszystkim mikro, małych i średnich, ale także do konsorcjów przedsiębiorstw z udziałem MŚP.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Dla projektu dotyczącego doposażenia laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (typ projektu A) nie wskazano minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych, co daje możliwość realizacji także niewielkich inwestycji  Jednocześnie wartość takich wydatków dla jednego projektu może wynieść maksymalnie 10 mln zł. Z kolei dla przedsięwzięcia obejmującego inwestycję w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (typ projektu B) największą kwotą wydatków kwalifikowanych może być aż 25 mln zł.

Na najwyższy procent dofinansowania mogą liczyć mikro i małe firmy, dla których przewidziano zwrot inwestycji na poziomie 55%. Przedsiębiorstwa średnie otrzymają wsparcie w wysokości 45%, a przedsiębiorstwa inne niż MŚP – 35%.

Dotacja przyznawana w ramach Poddziałania 1.2.2 może stanowić regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis.

Dobre praktyki

Konieczność realizacji inwestycji badawczo-rozwojowych jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektów w poprzedniej perspektywie finansowej. W latach 2007-2013, w zakresie komercjalizacji badań naukowych, w Małopolsce ogłoszono 6 konkursów, w ramach których złożono 326 wniosków o dofinansowanie. W wyniku realizacji wybranych projektów unowocześniono blisko 90 laboratoriów w przedsiębiorstwach i utworzono ponad 80 nowych etatów badawczych. Takie inwestycje są nadal potrzebne. W laboratoriach będzie można tworzyć nowe produkty, usługi i procesy, a w efekcie tych prac uzyskiwać także patenty.

Na każdy z pierwszych konkursów w zakresie projektów badawczych i infrastruktury B+R w 2016 roku przeznaczono po 20 mln Euro. Takie same kwoty zostały zagwarantowane na kolejne konkursy badawcze. Okres realizacji poszczególnych projektów nie może przekraczać 36 miesięcy. Jest on na tyle długi, by można przeprowadzić wymagające badania czy kompleksowo wyposażyć laboratorium.

Siła w inteligentnych specjalizacjach

Inicjatywy podejmowane w ramach 1 osi priorytetowej - Gospodarka Wiedzy - przyczynią się do wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w obszarach tzw. inteligentnej specjalizacji Małopolski. Projekty składane do konkursów badawczych muszą wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego, a dokładnie w co najmniej jeden z obszarów kluczowych dla rozwoju Małopolski.

Poprawa dostępu, szczególnie podmiotów z sektora MŚP, do wysokiej jakości usług wspierających działalność B+R+I oraz zwiększenie dostępu do kapitału przeznaczonego na finansowanie tego typu działalności w przedsiębiorstwach przyczyni się do stopniowego wzrostu poziomu nakładów na badania i rozwój ponoszonych przez sektor prywatny, a w konsekwencji do zwiększenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw  w Małopolsce.

Co dalej?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 nie zostawia firm na poziomie prowadzenia badań czy doposażenia laboratoriów. Ma dla nich coś więcej. Rezultaty swoich działań, tj. wdrożenie wyników prac B+R, przedsiębiorcy będą mogli zrealizować także przy pomocy dotacji bezpośrednich. Konkursy z 3 osi priorytetowej - Przedsiębiorcza Małopolska - ruszą końcem 2016 roku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO

Gdzie szukać informacji?

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: