Ważna zmiana przy doręczaniu pism i dokumentów

01.09.2017
Informujemy o ważnej zmianie dla Wnioskodawców. Chodzi o doręczanie pism i dokumentów.

Od 2 września 2017 r. przestają obowiązywać przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego dotyczące doręczeń w zakresie postępowań ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Oznacza to, że we wszystkich konkursach ogłaszanych po 2 września 2017 r. obowiązywać będą sztywne terminy stosowane w przypadku usuwania braków w zakresie wymogów formalnych, składania wyjaśnień i uzupełnień oraz poprawy oczywistych pomyłek.

Ważne jest aby stałe śledzić swoją skrzynkę mailową oraz eRPO,  ponieważ termin na wniesienie uzupełnień liczy się od dnia następnego po dniu wysłania w systemie e-RPO wezwania przez IOK.

Zmiana ta nie dotyczy informacji o zakończeniu oceny danego projektu, w tym informacji o negatywnej ocenie.

Powyższe zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

Ważne !

Termin na wniesienie uzupełnień liczy się od dnia następnego po dniu wysłania w systemie e-RPO wezwania przez IOK.