Wcześniejsze zamknięcie naboru wniosków w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje

12.09.2017
Informujemy, że skróceniu uległ termin naboru wniosków o dofinansowanie w związku z istotnymi zmianami stanu prawnego mającymi wpływ na warunki konkursu.

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - zamknięcie naboru wniosków w ramach konkursu RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr …/17 z dnia 12 września 2017 r., zgodnie § 16 Regulaminu konkursu dla poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje”, podjął decyzję o skróceniu terminu naboru wniosków w związku z istotnymi zmianami stanu prawnego mającymi wpływ na warunki konkursu. Informacja o planowanym zamknięciu naboru jest publikowana z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zamknięciu naboru.

W związku z powyższym, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że nabór  wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 „Bony na innowacje”,  numer konkursu RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 zostanie zakończony w dniu 18 września 2017 r. o godzinie 15.00.

Wcześniejsze zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie jest spowodowane zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju, które weszły w życie 23 sierpnia 2017 r. Wytyczne wprowadzają istotne zmiany m.in. w zakresie obowiązków wnioskodawców w zakresie dokumentowania rozeznania rynku. Zakres zmian wprowadzonych przez Wytyczne powoduje konieczność wcześniejszego zamknięcia konkursu.

Kolejny konkurs w ramach Poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje” zostanie ogłoszony w 2018r.

Poniżej, w plikach do pobrania: