Wcześniejsze zamknięcie naboru wniosków w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Kategoria: Nabory wniosków
08.06.2016

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa Małopolskiego (posiedzenie w dniu 7 czerwca 2016 r.) informuje, że  nabór  wniosków o dofinansowanie w ramach 3. Osi Priorytetowej „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16 zostanie zamknięty 16 czerwca 2016 r. o godzinie 15.00.

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” rozpoczął się 30 marca 2016 r. i od początku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. W ciągu zaledwie dwóch pierwszych miesięcy naboru, Wnioskodawcy złożyli ponad 140 wniosków o dofinansowanie. Projekty dotyczyły udziału w międzynarodowych targach i doradztwa w zakresie umiędzynarodowienia działalności. Kwota, o jaką zawnioskowali przedsiębiorcy dwukrotnie już przekroczyła alokację przewidzianą w konkursie.

Kolejny nabór wniosków o dofinasowanie projektów polegających na umiędzynarodowieniu działalności małopolskich MŚP odbędzie się w 2017 r.

Wcześniejsze zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie następuje na podstawie § 17 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działania 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”, przyjętego Uchwałą Nr 245/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2016 roku z późn. zm., zgodnie z którym, w uzasadnionych przypadkach IP zastrzegła sobie możliwość zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów przed upływem terminu wskazanego w §14 ust. 2 Regulaminu tj. przed 31 stycznia 2017 r.