Wskazówki dla mieszkańców dotyczące prawidłowego wykonywania ocen energetycznych dla obszarów ZIT (z wyłączeniem Miasta Kraków) oraz Subregionów: Małopolski Zachodniej, Podhalańskiego i Tarnowskiego

25.09.2017

Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi realizacji umów na wykonanie ocen energetycznych.

Pierwsza wizyta u mieszkańca – wizja lokalna:

 1. Kluczowe jest, aby podczas tej wizyty był właściciel budynku lub osoba upoważniona (powinna posiadać odpowiednie upoważnienie na piśmie od właściciela).
 2. Audytor ma obowiązek posiadać przy sobie imienne oświadczenie wystawione przez Gminę, informujące, że dany audytor pracuje w porozumieniu z Gminą w celu przeprowadzenia ocen energetycznych.
 3. Audytor zbiera dane dotyczące budynku, dokonuje pomiarów i wpisuje je do ankiety.
 4. Właściciel/osoba upoważniona powinna na zakończenie wizyty sprawdzić, czy wpisane dane są prawidłowe.
 5. Właściciel/osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem prawidłowość prowadzonych danych.
  Ważne jest, żeby podczas wizji lokalnej nie była to przypadkowa osoba, która akurat jest w domu, ponieważ może nie mieć wystarczającej wiedzy dotyczącej budynku lub planowanych prac remontowych.
 6. Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Audytor nie udziela żadnych informacji o zasadach i terminie uzyskania dotacji, w tym w szczególności o możliwej wysokości dofinansowania, sposobach dokumentowania rozliczania dotacji. Udzielanie takich informacji to wyłączna kompetencja Gminy.
 8. Zamawiający zaleca, w przypadku niewłaściwego postępowania ze strony audytora, zapisanie jego imienia i nazwiska, i zgłoszenie do Wykonawcy lub Gminy.

Druga wizyta u mieszkańca – przedstawienie wyników oceny:

 1. Kluczowe jest, aby podczas tej wizyty był właściciel budynku lub osoba upoważniona (powinna posiadać odpowiednie upoważnienie na piśmie od właściciela).
 2. Audytor ma obowiązek posiadać przy sobie imienne oświadczenie wystawione przez Gminę, informujące, że dany audytor pracuje w porozumieniu z Gminą w celu przeprowadzenia ocen energetycznych.
 3. Dokument oceny energetycznej ma być prezentowany w wersji papierowej w całości.
 4. Właściciel/osoba upoważniona powinna sprawdzić prawidłowość wprowadzonych do oceny danych adresowych, parametrów techniczno-użytkowych budynku oraz zdjęć.
 5. Audytor przedstawia i omawia z właścicielem/osobą upoważnioną wyniki oceny energetycznej, w tym w szczególności przedstawia obliczoną moc kotła.
  Jeśli z obliczeń wynika, że w budynku należy przeprowadzić określone prace termomodernizacyjne,  audytor przedstawia możliwe warianty.
 6. Właściciel/osoba upoważniona podpisuje oświadczenie, które jest wyrażeniem zgody lub braku zgody na zaproponowany wariant termomodernizacji.
  W przypadku braku potrzeby dokonania w budynku prac termomodernizacyjnych – sam podpis właściciela/osoby upoważnionej.

  wzor_oswiadczenia_640.jpg

 7. Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Audytor nie zostawia egzemplarza oceny w wersji papierowej lub elektronicznej mieszkańcowi. Obydwa egzemplarze oceny najpierw składane są w Gminie do rozliczenia.

Reklamacja

 1. Właściciel/osoba upoważniona ma prawo, podczas drugiej wizyty, zgłosić reklamację.
 2. Reklamacja jest uzasadniona w przypadku:
  - wpisania do oceny energetycznej błędnych danych adresowych,
  - wpisania do oceny energetycznej błędnych parametrów techniczno-użytkowych budynku,
  - załączenia niewłaściwych zdjęć np. innego budynku,
  - dokonania błędnych obliczeń,
  - sformułowania błędnych wniosków.
 3. Wniosek o reklamację może być złożony na formularzu oświadczenia lub w innej formie papierowej czy elektronicznej.
  Właściciel/osoba upoważniona, w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie papierowej (forma papierowa reklamacji jest co do treści i załączników tożsama z formą elektroniczną zamieszczoną na stronie: http://niezalezni.org.pl/pl/strona/zgloszenie-reklamacyjne, otrzymuje potwierdzenie złożenia reklamacji.

 4. Zaleca się, aby wniosek o reklamację zawierał wskazanie konkretnego błędnego punktu oceny energetycznej.
 5. Zamawiający zaleca posiadanie przez audytora ankiety z danymi zebranymi podczas wizji lokalnej, dzięki czemu będzie możliwa weryfikacja danych zawartych w ankiecie i wstępna ocena czy reklamacja jest zasadna.
 6. W przypadku reklamacji złożonej przez właściciela wynikającej m.in. z błędnego wprowadzenia danych, błędnych obliczeń i wniosków, Wykonawca ma obowiązek poprawić ocenę energetyczną budynku na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.
 7. W przypadku, gdy reklamacja zgłoszona przez właściciela/osobę upoważnioną jest niezasadna, Wykonawca informuje o tym fakcie zgłaszającego reklamację właściciela/osobę upoważnioną oraz Wnioskodawcę (Gminę)  mailowo o powodzie odrzucenia reklamacji.

Wniosek o ponowną weryfikację oceny:

 1. Właściciel/osoba upoważniona ma prawo zgłosić żądanie ponownej weryfikacji oceny.
 2. Żądanie ponownej weryfikacji oceny jest uzasadnione w przypadku:
  - wystąpienia sytuacji, która nie wiąże się obiektywnymi błędami po stronie Wykonawcy.
 3. Wniosek o ponowną weryfikację odbywa się pisemnie poprzez złożenie adnotacji na ocenie energetycznej „nie akceptuję wyniku oceny oraz proszę o ponowną weryfikację oceny przez innego audytora” oraz podpis właściciela/osoby upoważnionej.
 4. Wniosek o ponowną weryfikację powinien zawierać odpowiednie uzasadnienie.
 5. Wykonawca przekazuje wniosek o ponowną weryfikację do Zamawiającego.
 6. Ponowna weryfikacja oceny wymaga zgody Zamawiającego.
 7. Termin na wykonanie ponownej oceny przez innego audytora to 11 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego.