Wybór do dofinansowania projektu w ramach Działania 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej, Typ projektu A. wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych

14.12.2022

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalno-merytoryczną wniosku o dofinansowanie, Uchwałą Nr 2166/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru  do dofinansowania projektu złożonego przez Województwo Małopolskie pt. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” w odpowiedzi na nabór w trybie nadzwyczajnym nr RPMP.14.05.00-IP.01-12-021/22 dla Działania 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej, Typ projektu A. wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia dokumentów niezbędnych do przygotowania  Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załączniki: