Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działania 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15

15.01.2016
Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 14 stycznia 2016 r., uchwałą nr 55/16 dokonał wyboru do dofinansowania 14 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, których ocena zakończyła się do 8 stycznia 2016 r.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej, dodatkowo wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Poniżej, w plikach do pobrania: 

- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa)

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie .