XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM

18.06.2019
XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM) odbyło się w dniu 14 czerwca 2019 r. w Krakowie. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komitetu Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Na zdjęciu na pierwszym tle widoczne są trzy osoby siedzące przy biurku. Od lewej dwóch mężczyzn oraz kobieta która przemawia do mikrofonu. W tle widać flagę Polski oraz siedzące trzy osoby.

Głównym przedmiotem posiedzenia były modyfikacje kryteriów wyboru kryteriów
dla następujących Poddziałań:

  • Poddziałania 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP
  • Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR
  • Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR
  • Poddziałanie  9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie  dla Typu projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

Przedmiotem obrad Komitetu było także zatwierdzenie Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 za 2018 rok.

Powyższe kryteria wyboru projektów oraz sprawozdanie roczne za 2018 rok zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych Uchwał.

Na posiedzeniu zaprezentowano raport o wynikach badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”.