Z głową w chmurze...

25.03.2020
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję dotyczącą uruchomienia naboru projektów związanych z Małopolską Chmurą Edukacyjną. Do rozdysponowania na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów przeznaczono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 kwotę 3,5 mln zł.

Dla kogo budżet?

Obecny konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Z udziału w projektach będą mogły skorzystać szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe, a także uczniowie i kadra tych szkół.

Młoda dziewczyna pracuje przy komputerze

Jedna ważna zasada

Konkurs dedykowany jest projektom, w których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000 EUR i w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

"Ponadto należy pamiętać, iż projekt powinien zakładać współpracę z beneficjentem koordynacyjnego projektu pozakonkursowego czyli z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego"

- przypomina ważną zasadę Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Jakie działania?

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy to główny aspekt programu. Zajęcia prowadzone według scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego odbywać się będą w dwóch formach, jako:

  • zajęcia on-line,
  • koła naukowe.

Możliwe obszary tematyczne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, przedsiębiorczość, języki obce, a także umiejętności uczenia się oraz pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Zajęcia on-line będą prowadzone przez nauczycieli akademickich/ doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym jednocześnie dla kilku grup uczniów umiejscowionych w kilku placówkach. Ich tematyka będzie wykraczać poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu. Co ważne, nie będą one kolidować z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników projektu w danej szkole. 

Z kolei zajęcia w formie kół naukowych prowadzone będą we współpracy nauczyciela z pracownikiem akademickim/doktorantem, w tym 10 h zajęć w roku szkolnym w ramach kół prowadzonych będzie przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym, z podziałem na poszczególne obszary tematyczne. Ich tematyka będzie wykraczać poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu. Koła naukowe będą prowadzone przede wszystkim w obszarach, w których realizowane są zajęcia on-line. Oczywiście nie będą one kolidowały z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników projektu.

Małopolska w chmurze

Do tej pory ogłoszonych zostało aż pięć naborów wniosków o dofinansowanie związanych z chmurą edukacyjną. Złożono w nich 140 wniosków o łącznej kwocie dofinansowania blisko 10,5 mln zł. Do realizacji trafiły 123 projekty. Jakie efekty udało się osiągnąć? Do dziś ponad 8,6 tys. uczniów oraz 283 nauczycieli zostało objętych wsparciem. Przed nami kolejne rozdanie, zatem pozytywnych efektów będzie jeszcze więcej!

Nabór wniosków

Nabór wniosków, organizowany za pośrednictwem  Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości rusza 27 kwietnia i potrwa do 24 czerwca 2020 roku. Zainteresowani mogą kontaktować się z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie, najlepiej poprzez infolinię: (12) 616 06 16.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM