Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej - Typ projektu B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym

Kategoria: Wyniki naborów wniosków
27.06.2018
Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-027/18 przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pn. „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II” dla Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej – Typ projektu B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym.

Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.