Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego Małopolskie Centra Innowacji

14.10.2019

Informacja o zakończeniu oceny formalnej w ramach naboru  nr RPMP.01.03.00-IP.01-12-031/19, Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy

Zakończony został etap oceny formalnej w ramach naboru w trybie pozakonkursowym nr RPMP.01.03.00-IP.01-12-031/19, Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach naboru został złożony 1 wniosek nr RPMP.01.03.00-12-0250/19. Wnioskodawcą jest Województwo Małopolskie. Wniosek spełnił kryteria oceny formalnej, uzyskał pozytywny wynik i został przekazany do etapu oceny merytorycznej.