Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, typ projektu B

Kategoria: Wyniki naborów wniosków
16.04.2021
Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-008/21 przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pn. Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - etap III dla Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, typ projektu B. Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym.

Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.