Zakończenie oceny formalnej wniosku w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu H

28.02.2022
Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-026/21 przez Województwo Małopolskie pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 - Wsparcie grantowe Placówek POZ” dla Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu H. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.