Zakwalifikowanie wniosku do oceny merytorycznej w Działaniu 1.3 Małopolskie Centra Innowacji

08.07.2016
Zakończony został etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPMP.01.03.00-IP.01-12-005/16 dla Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wniosek nr RPMP.01.03.00-12-0140/16 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i został przekazany do etapu oceny merytorycznej.

NR WNIOSKU

NAZWA WNIOSKODAWCY

RPMP.01.03.00-12-0140/16

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE