Zmiana w regulaminie konkursu dla działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ D Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej oraz Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach RPO WM na lata 2014-2020

15.12.2017

14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2105/17 (.pdf, 359 KB) zmienił Uchwałę nr 1965/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu D: Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz Uchwałę Nr 1966/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Dokonano zmiany Regulaminów KOP, stanowiących załączniki do Regulaminów konkursów, poprzez dostosowanie zapisów §7 oraz §14 do właściwego typu konkursowego. W przypadku konkursów 6.2 D i 11.4 właściwy jest tryb konkursu zamkniętego.