Zmiana regulaminów konkursu Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A

Kategoria: Nabory wniosków
19.07.2017

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę nr 1154/17 (.pdf, 368 KB) w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020.

Zmienia się:

  1. Uchwałę Nr 776/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.,
  2. Uchwałę Nr 116/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

Zmianie w zakresie Poddziałania 7.1.1, typ projektów A (konkurs z 2015 r.) podlegają:

  1. Regulamin konkursu
  2. Instrukcja wypełniania wniosku
  3. Umowa o dofinansowanie projektu
  4. Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie.

Pozostałe Załączniki do Regulaminu pozostają bez zmian.

Zmianie w zakresie Poddziałania 7.1.1, typ projektów A (konkurs z 2017 r.) podlegają:

  1. Regulamin konkursu dla Poddziałania 7.1.3
  2. Instrukcja wypełniania wniosku
  3. Umowa o dofinansowanie projektu (Załącznik nr 5)
  4. Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie.

Pozostałe Załączniki do Regulaminu pozostają bez zmian.

Zmiana powyższych Regulaminów konkursów dla Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic wynika z rekomendacji przyjętych przez Zarząd Województwa Małopolskiego 8 czerwca 2017 r., odnoszących się do zapisów dotyczących terminu dostarczenia ostatecznych decyzji ZRID. Zgodnie z przytoczoną rekomendacją, w przypadku projektu zakładającego realizacje inwestycji na podstawie zezwoleń, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ostateczne zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD) należy złożyć najpóźniej w momencie złożenia końcowego wniosku o płatność.

Przedmiotowa zmiana wprowadzona do Regulaminów konkursów, ogłoszonych odpowiednio w 2015 roku i 2017 roku oraz właściwych Załączników umożliwi wypłatę dofinansowania na wydatki, dla których decyzje ZRID nie są ostateczne. Pozostałe zmiany wprowadzone w dokumentacji konkursowej są konsekwencją zastosowania przedmiotowych zapisów, albo wynikają z aktualizacji podstaw prawnych oraz zmian wprowadzonych w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w Podręczniku kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM na lata 2014-2020 lub też mają charakter porządkowy i redakcyjny.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.