Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Kategoria: Nabory wniosków
09.05.2017

9 maja 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 696/17 zmienił Regulamin konkursu oraz niektóre załączniki do Regulaminu konkursu Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

Zmiana Regulaminu konkursu dokonana jest w oparciu o §45 ust. 1 – 2 Regulaminu konkursu dla 12 Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i dotyczy dostosowania zapisów konkursu do zmienionych kryteriów oceny, poprzez:

  1. usunięcie z Regulaminu konkursu – §18 ust. 2 o brzmieniu „Projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonym uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego” oraz dostosowanie numeracji kolejnych ustępów w §18 Regulaminu konkursu,
  2. zmianę Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu – Kryteria oceny,
  3. zmianę Załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu – Regulamin KOP.

Zmiana Regulaminu konkursu oraz Kryteriów oceny, stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu wynika ze zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR dokonanej Uchwałą Nr 18/17 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020, w dniu 20 kwietnia 2017 r.

Nowe zapisy umożliwiają realizację projektów spoza wykazu przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonego uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.

W odpowiednim zakresie zmienia się również Regulamin KOP, stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Ponadto, Regulamin KOP zmieniony został w zakresie procedury przeprowadzania oceny projektów oraz zasad funkcjonowania KOP, w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 6 marca 2017 r.