Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

Kategoria: Nabory wniosków
10.08.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1235/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu), wzoru Umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu) oraz załącznika nr 2A do wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

Zmiany w powyższych dokumentach, wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM o konieczności zapewnienia zgodności z właściwymi przepisami prawa dla projektów realizowanych przez podmioty inne niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro. W przypadku projektów, o których mowa powyżej, zastosowanie będzie miała metoda zryczałtowanej, procentowej stawki dochodu, zgodnie z postanowieniami art. 61 ust 3 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wysokość stawki, o której mowa powyżej wynosi 20% i została ona ustalona w art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady, stawki zryczałtowane dla operacji finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w sektorze badań, rozwoju i innowacji. Wnioskodawcy inni niż MŚP, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są do wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie polegających na ustaleniu poziomu dofinansowania w oparciu o zryczałtowaną  stawkę w wysokości 20 %, zgodnie ze sposobem wyliczenia opisanym w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu. Do korekty wniosku o dofinansowanie w powyższym zakresie Wnioskodawca zostanie wezwany na etapie oceny formalnej.

Zmiana w załączniku 2A do wniosku o dofinansowanie  dotyczy korekty oczywistej omyłki.

W celu zaznajomienia potencjalnych Wnioskodawców z powyższymi zmianami, termin naboru projektów w ramach konkursu organizowanego dla Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” wydłużono do 30 września 2016 r.

Przejdź do ogłoszenia o konkursie