Zmiana regulaminu konkursu w Poddziałaniu 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

06.10.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 6 października 2016 r., uchwałą nr 1491/16 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH (Typ projektu: C rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów).

Zmianie uległy następujące dokumenty:
-        Regulamin konkursu
-        Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 spowodowana jest zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Zmiany w Regulaminie Pracy Komisji Oceny Projektów stanowiącym Załącznik  nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 wynikają w szczególności z połączenia etapu oceny formalnej oraz etapu oceny merytorycznej w jeden etap oceny formalno-merytorycznej.