Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – ZIT

01.02.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 31 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 124/17 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – ZIT (Typy projektów: A.  tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieciz niepełnosprawnościami).

Zmianie uległy następujące dokumenty:

  • Regulamin konkursu, 
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
  • Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
  • Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa),
  • Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe).

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16, w tym Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wzorów umów o dofinansowanie spowodowana jest zmianą Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W celu umożliwienia Wnioskodawcom złożenia wniosków o dofinansowanie w oparciu o zaktualizowany Regulamin konkursu, termin naboru wniosków zostaje wydłużony do dnia 22 lutego 2017 r.

Zmiana Regulaminu pracy KOP ma charakter redakcyjny i porządkowy.

Aktualna dokumentacja dostępna jest w ogłoszeniu o konkursie.