Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna

07.01.2016
W dniu 7 stycznia 2016 Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził zmianę regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ B – część konkursowa.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że ze względu na konieczność doprecyzowania zapisów dotyczących organizacji zajęć w projektach 7 stycznia 2016 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-021/15, ogłoszonego w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Modyfikacja zapisów dotyczy czasu prowadzenia zajęć w ramach projektu oraz liczebności uczniów na zajęciach. 

Zapisy w Regulaminie konkursu otrzymują następujące brzmienie:

1.    Podrozdział 2.3, pkt 4 lit. c):

„c) zajęcia dostępne będą dla szkół w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 (od marca 2016) oraz w I i II semestrze roku szkolnego 2016/2017 (przy czym zajęcia w II semestrze 2016/2017 będą tożsame z zajęciami prowadzonymi w II semestrze 2015/2016). Przewidywany wymiar czasowy zajęć dla jednej grupy uczniów z danego obszaru tematycznego wynosi 15 godz. lekcyjnych na semestr (1 godz. lekcyjna zajęć odpowiada 45 min.). W ramach projektu w jednej szkole zajęcia on-line muszą być prowadzone co najmniej w dwóch semestrach;”

2.    Podrozdział 2.3, pkt 4 lit. f):

„f) liczebność jednej grupy uczniów powinna wynosić minimum 15 osób;”

3.    Podrozdział 2.3, pkt 5 lit. c)

„c) zajęcia odbywać się będą w semestrach tożsamych z semestrami,

w których szkoła uczestniczyć będzie w zajęciach on-line. Przewidywany wymiar czasowy zajęć dla jednej grupy uczniów z danego obszaru tematycznego wynosi min. 15 godz. lekcyjnych na semestr  (1 godz. lekcyjna zajęć odpowiada 45 min.);”.

Powyższe zmiany Regulaminu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm).

Pobierz treść Uchwały Zarządu