Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

Kategoria: Nabory wniosków
17.12.2015

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego informuje, że 17 grudnia 2015 r. zmieniono Regulamin konkursu dotyczący Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w następującym zakresie:

  • §16 ust.1 otrzymał brzmienie: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 2 listopada 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 grudnia 2015 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru),
  • §18 ust. 3 – wykreślono,
  • Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Kryteria oceny otrzymał brzmienie Załącznika nr 1 do Uchwały ZWM Nr 1756/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zmiana jest dokonana w oparciu o §17 ust 2 i §43 ust. 1 – 2 Regulaminu konkursu w związku z dokonanym 1 grudnia 2015 r. wydłużeniem terminu składania wniosków w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15, dotyczącego Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz zmianą Kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, dokonaną przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 (Uchwała Nr 59/15 KM RPO WM z dnia 10 grudnia 2015 r.).

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców i tym samym zmieniony Załącznik nr 4 Kryteria oceny będzie stosowany w odniesieniu do wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs.