Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali

Kategoria: Nabory wniosków
28.06.2017

27 czerwca 2017 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1041/17 zmienił Regulamin konkursu do Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Zmienia się Uchwałę Nr 272/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 marca 2016 r., z późn. zm. w ten sposób, że:

  1. Załącznik nr 1 do powyższej Uchwały - Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały, 
  2. Załącznik nr 6a do Regulaminu konkursu – Umowa o dofinansowanie Projektu, otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały, 
  3. Załącznik nr 6b do Regulaminu konkursu – Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, otrzymuje brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały. 

Zmiana „Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” wynika z przyjęcia Uchwały Nr 938/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i wynikającego z niej, przesunięcia oszczędności powstałych w ramach naboru dla Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty mniejszej skali – na Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali. 

Zmiana dokonana jest w oparciu o §22 ust. 5 Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali i dotyczy zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na niniejszy konkurs oraz aktualizacji podstaw prawnych. 

Zmiana Załącznika 6a Umowa o dofinansowanie projektu oraz Załącznika 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wynika z aktualizacji podstaw prawnych oraz zmian wprowadzonych w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w Podręczniku kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Zmodyfikowano min. zapisy dot. definicji zamówienia, ochrony danych osobowych. 

Ponadto skorygowano zapisy odnośnie: zasad stosowania wytycznych horyzontalnych i programowych, systemów informatycznych, praw i obowiązków Beneficjenta (w przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania informacji odnośnie realizacji projektu do IP ZIT). 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców