Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020

02.08.2019

Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 polegająca przede wszystkim na dołączeniu odpowiednich załączników specyficznych dla EFRR niezbędnych do oceny projektu pozakonkursowego w ramach 1. Osi RPO WM w ramach Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji typ B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1378/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020.
Zmiana Regulaminu obejmuje w szczególności: 

1)    zwiększenie maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu do wysokości 95%, 

2)    zwiększenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektu w ramach naboru na 5 813 430 EUR, 

3)    wprowadzenie 2 nowych wskaźników kluczowych na poziomie projektu „Liczba zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu” oraz „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4)”, 

4)    zmianę zasady przekazywania środków – kolejne transze zaliczki mogą być przekazywane tylko po potwierdzeniu, że wcześniejsze wydatki z zaliczki zostały zweryfikowane, tj. po potwierdzeniu przez IP ich kwalifikowalności, 

5)    aktualizację w zakresie podstaw prawnych, mająca na celu dostosowanie do aktualnych przepisów, 

6)    zmiany dostosowawcze do wytycznych horyzontalnych w zakresie kryteriów wyboru projektów.

Poniżej, w plikach do pobrania: