Zmiany w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących pomocy publicznej!

05.03.2018

11 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenia wykonawcze dotyczące udzielania pomocy inwestycyjnej:

  • na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020[1]
  • na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020[2].

Konieczność zmian wynikała ze zmiany z dniem 10 lipca 2017r.  zapisów m.in. odpowiednio art. 53 ust. 8 oraz art. 55 ust. 12 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER)[3].

Zgodnie z nowelizacją, w przypadku pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz pomocy na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną nieprzekraczającej 2 mln Euro[4] (poprzednio 1 mln Euro) jako alternatywę do zastosowania metody wyliczenia zysku operacyjnego (o którym mowa odpowiednio dla rodzaju pomocy w art. 53 ust. 6 oraz 55 ust. 10 Rozporządzenia 651/2014), maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższym niż  określony w SzOOP RPO WM (pkt. 24)/Regulaminie konkursu dla Działania/Poddziałania.

W świetle znowelizowanych przepisów:

  • Wnioskodawca ubiegający się o ww. pomoc nieprzekraczającą 2 mln euro (poprzednio 1 mln euro) może zastosować jedną z dwóch opcji:
  1. opcję wyliczenia zysku operacyjnego i ustalenia poziomu dofinansowania poprzez pomniejszenie kosztów kwalifikowanych o zysk wygenerowany ex ante (art. 53 ust. 6 w przypadku pomocy na kulturę rozporządzenia GBER lub art. 55 ust. 10 w przypadku pomocy na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną rozporządzenia GBER), 
  2. opcję dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowalnych  (art. 53 ust. 8 w przypadku pomocy na kulturę lub art. 55 ust. 12 w przypadku pomocy na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną rozporządzenia GBER), nie wyżej niż limit określony w SZOOP z zastrzeżeniem konieczności wyliczania dochodu w projektach dużych przedsiębiorców o kosztach kwalifikowalnych powyżej 1 mln Euro, w których brak jest indywidulanej weryfikacji zapotrzebowania na finansowanie (zgodnie z art. 61 ust. 8  Rozporządzenia 1303/2013).
  • Wnioskodawca ubiegający się o ww. pomoc przekraczającą 2 mln euro (poprzednio 1 mln euro) – winien dokonać wyliczenia zysku operacyjnego (opcja nr 1).

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzeń wykonawczych, do wniosków złożonych, które nie zawarły umowy przed wejściem w życie rozporządzenia oraz wszystkich złożonych po wejściu w życie rozporządzenia - stosujemy nowe przepisy.

Wnioskodawcom przysługuje więc prawo ponownego dokonania wyboru opcji finansowania w oparciu o nowe uregulowania.


[1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
[2]
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
[3]
  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, a także programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych.
[4]
Kurs euro