Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Kategoria: Prawo i dokumenty
07.12.2023

5 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP) z mocą obowiązywania od 21 listopada 2023 roku.

Zmiana dotyczy uspójnienia zapisów SzOOP w związku ze zidentyfikowaniem braku odzwierciedlania zmian finansowych w tabeli pn. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR), które zostały przyjęte Uchwałą nr 2202/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2023 r. dla karty działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w pkt. 14. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) oraz karty działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski w pkt. 14. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR), w związku z przesunięciem alokacji pomiędzy tymi działaniami).

Dokument wraz z wykazem zmian są dostępne w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.