Zmiana w regulaminie konkursu dla poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach RPO na lata 2014 - 2020

19.01.2018

18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 79/18 zmienił Regulamin konkursu do poddziałania 6.3.1. Załączniki do Regulaminu konkursu nie podlegały zmianie.

Zmiana Regulaminu konkursu wynika z Uchwały Nr 2110/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.

Modyfikacja dotyczy doprecyzowania kwestii związanych z terminem kwalifikowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych na terenie Metropolii Krakowskiej, w przypadku zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, polegającej na umożliwieniu Instytucji Zarządzającej RPO WM przeznaczenia oszczędności powstałych w ramach konkursu subregionalnego, na interwencje realizowane na obszarze Metropolii Krakowskiej lub konkursy dedykowane do obszaru całego województwa małopolskiego (Regulamin konkursu - §26 ust.4).

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.

Zmiana Regulaminu konkursu dokonana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.