Zmiana w Regulaminie konkursu dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

11.04.2018

29 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 543/18 (.pdf, 61 KB), dokonał zmiany załącznika nr 4, tj. „Warunki specyficzne realizacji projektu” do Umowy o dofinansowanie projektu - załącznika nr 6 do Regulaminu. Niniejsza zmiana wynika z konieczności dostosowania treści załącznika nr 4 do kryteriów oceny projektu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki.

Pozostałe modyfikacje są konsekwencją ww. zmian lub też mają charakter porządkowy i redakcyjny.

Zobacz dokumentację konkursową