Znamy już terminy konkursów w 2015 r.

Kategoria: Wydarzenia
14.05.2015
Dziś Zarząd Województwa Małopolskiego zadecydował, jakie konkursy zostaną ogłoszone w 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do końca roku zostanie ogłoszonych 21 naborów.

W pierwszej kolejności dofinansowanie mają szanse otrzymać projekty z zakresu infrastruktury drogowej, odnowy obszarów wiejskich, poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym,  wsparcia służb ratunkowych, ochrony zabytków i różnorodności biologicznej, przeciwdziałania klęskom żywiołowym, wspierania kształcenia ogólnego w szkołach oraz pomocy społecznej. 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości rozpocznie procedurę wdrażania nowej formy wsparcia sektora MŚP. Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w formule bonów na innowacje, czyli puli środków, które przeznaczą np. na zakup usług badawczo-rozwojowych, w celu opracowania nowego lub ulepszonego produktu czy usługi. Bony ułatwią transfer technologii i upowszechnią wdrażanie innowacji w biznesie.

Zgodnie z harmonogramem rozpoczną się również konkursy prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w zakresie wsparcia rynku pracy. Dotyczyć będą m.in. wdrażania kompleksowych programów aktywizacji zawodowej, podnoszenia kwalifikacji kadr sektora MŚP, jak również wsparcia dla zakładania działalności gospodarczej. W konkursach zostaną wybrani operatorzy, którzy w późniejszym etapie będą udzielać wsparcia konkretnym odbiorcom.

Harmonogram może być modyfikowany m.in. z powodu braku zewnętrznych dokumentów i wytycznych.