Bony rekompensacyjne

Kategoria: dotacja
04.05.2020

Informacje o projekcie grantowym

Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” nr RPMP.03.04.06-12-0088/20 realizowanego w ramach 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu grantowego jest wsparcie małopolskich MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.

Istotą projektu grantowego jest udzielanie przez grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MŚP bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników z Małopolski w przeliczeniu na pełny wymiar czasu w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego.

Grantodawca:

Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Termin składania wniosków

Generator wniosków będzie dostępny od 4 maja 2020 roku. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach.

Nabór wniosków o udzielenie grantu trwa od 7 maja 2020 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru), do 30 października 2020 r. do godziny 15.00 (dzień zamknięcia naboru) lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.

Złożenie wniosku będzie możliwe dopiero w terminie od dnia 7 maja 2020 r. od godz. 12:00!

Nabór wniosków o udzielenie grantu realizowany jest w trybie naboru otwartego i nie jest podzielony na rundy.

Z uwagi na charakter ciągły naboru i oceny przewiduje się cykliczne podejmowanie i publikowanie na stronie grantodawcy www.mcp.malopolska.pl  decyzji w sprawie udzielenia grantów w formie zarządzeń Dyrektora MCP.

Ocena wniosków dokonywana będzie przez grantodawcę według kolejności zarejestrowania wniosków w generatorze wniosków.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego przyjmowany jest wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej  www.tarcza.malopolska.pl .  Wniosek złożony w innej formie np. wypełniony odręcznie lub w edytorze tekstu (np. MS WORD), wydrukowany lub zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/ DVD, dysk przenośny) nie będzie rozpatrywany.

Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego należy przygotować zgodnie z instrukcją umieszczoną przy każdym polu opisowym we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (.pdf, 471 KB) i złożyć za pomocą generatora wniosków.

Do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.

W dniu 4 maja 2020 r. od godziny 12.00 zostanie umożliwiana praca nad wnioskami w generatorze, jednakże złożenie wniosku będzie możliwe dopiero w terminie od dnia 7 maja 2020 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcie naboru), do dnia 30 października 2020 r. do godziny 15.00 (dzień zamknięcia naboru) lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Grantobiorcą w ramach niniejszego projektu grantowego może być wyłącznie MŚP, które jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki:

 1. posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego,
 2. boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jego obroty w dowolnym miesiącu od 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%,
 3. na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą oraz w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu art. 2 pkt. 18 (Dz.U.L nr 187 str 1 z późn. zm), w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.[1])) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, albo w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.[2])),
 4. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,
 5. zatrudnia co najmniej jednego pracownika innego niż właściciel.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu grantowego przewidziano składanie wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach dwóch typów:

1)    typ A – w ramach tego typu wnioskodawcą może być wyłącznie MŚP, spełniające warunki określone w §7 niniejszego Regulaminu, którego działalność została objęta całkowitym zakazem prowadzenia działalności ustanowionym w drodze przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm), w szczególności:,

 • gastronomia (z wyłączeniem przygotowania i sprzedaży posiłków na wynos albo ich dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu);
 • branża eventowa i wystawiennicza (promocja, zarządzanie lub organizacja targów, wystaw, kongresów, konferencji, spotkań, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce);
 • zbiorowe formy kultury i rozrywki;
 • projekcja filmów lub nagrań video w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałym miejscu, działalność klubów filmowych;
 • działalność związana z konsumpcją i podawaniem napojów
 • usługi fryzjerskie i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
 •  działalność salonów tatuażu i piercingu;
 • usługi związane z poprawą kondycji fizycznej;
 • działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną (prowadzenie miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych działalność basenów, siłowni, klubów fitness);
 • usługi hotelarskie (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568));
 • działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą;
 • handel detaliczny i prowadzenie innej działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2:

o   handel detaliczny właścicieli lub najemców powierzchni handlowej z wyłączeniem właścicieli lub najemców powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

-  żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285),

-  produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,

-  artykułów toaletowych,

-  środków czystości,

-  produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.6) ), w tym w aptekach lub punktach aptecznych,

-  wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186),

-  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

-  gazet,

-  artykułów budowlanych lub remontowych,

-  artykułów dla zwierząt domowych lub

-  paliw;

o   działalność usługowa właścicieli lub najemców powierzchni usługowej, z wyłączeniem właścicieli lub najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności, oraz w punktach odbioru przesyłek;

o   prowadzenie handlu detalicznego lub prowadzenie działalności usługowej na wyspach handlowych.

o   handel detaliczny najemców powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

-   wyrobami tekstylnymi,

-   wyrobami odzieżowymi,

-   obuwiem i wyrobami skórzanymi,

-   meblami i sprzętem oświetleniowym,

-  sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,

-   artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

o   handel detaliczny w soboty jeśli przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych

o   prowadzenie wszelkiej działalności gastronomicznej i rozrywkowej,

 • działalność w zakresie usług rehabilitacyjnych;
 • działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284)

2)    typ B – w ramach tego typu wnioskodawcą może być wyłącznie MŚP spełniające warunki określone w §7 niniejszego regulaminu, które od dnia 14 marca 2020 nie zostało objęte całkowitym zakazem prowadzenia działalności ustanowionym w drodze przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.

Wsparcie w ramach bonu rekompensacyjnego może zostać przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcie małopolskich MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.

Środki finansowe w ramach przyznanego grantu przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów bieżącej działalności grantobiorcy.

Istotą projektu grantowego jest udzielanie przez grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MŚP bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników z Małopolski w przeliczeniu na pełny wymiar czasu w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego. Zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcia MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu udzielania grantów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania grantów (.pdf, 399 KB).

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” wynosi 198 197 323,13 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote  13/100).

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów zostaje przydzielona proporcjonalnie na każdy z dwóch typów wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego:

1)    typ A – kwota alokacji wynosi 78 444 000,00 (słownie:siedemdziesiąt osiem milionów      czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100,

 2)    typ B – kwota alokacji wynosi 119 753 323,13 (słownie: sto dziewiętnaście milionów  siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 13/10).

Kwota alokacji może zostać przesunięta pomiędzy typami wniosków w zależności od zapotrzebowania w danym typie. Przesunięcia środków mogą być dokonywane dwukierunkowo, tj. zarówno z typu A do typu B jak również z typu B do typu A. Decyzja o przesunięciu alokacji w ramach poszczególnych typów wniosków podejmowana będzie przez Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały ZWM.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny całkowity poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem.

Maksymalna dopuszczalna wartość dofinansowania

Wartość dofinansowania, na każdy zadeklarowany do utrzymania na terenie województwa małopolskiego etat w pełnym wymiarze czasu pracy, z wyłączeniem właściciela wynosi 9 000,00 PLN dla okresu 3 miesięcy.

Do deklarowanych do utrzymania etatów nie wlicza się pracowników, którzy nie generują kosztów po stronie wnioskodawcy, tj. pracowników, którzy na dzień złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego przebywają np. na urlopie bezpłatnym, zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym.

Podstawą obliczenia wartości dofinansowania są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień 1 kwietnia 2020 r.

Osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne nie mogą stanowić podstawy obliczenia wartości dofinansowania.

Szczegółowy opis zasad dotyczących zastosowania stawki jednostkowej oraz metodologia jej ustalenia zostały zaprezentowane w Załączniku nr 4 Regulaminu udzielania grantów pn. Metodologia wyliczenia stawki jednostkowej (.pdf, 743 KB).

W ramach wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego dofinansowanych może zostać maksymalnie 49 etatów w pełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem właściciela, zadeklarowanych do utrzymania na terenie województwa małopolskiego. Wartość dofinansowania dla pojedynczego przedsiębiorstwa uzależniona jest od zadeklarowanych do utrzymania etatów w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby deklarowanych etatów oraz kwoty bazowej dofinansowania tj. stawki jednostkowej pomnożonej przez 3 miesiące za etat w pełnym wymiarze czasu pracy i wynosi od 9 000,00 PLN do 441 000,00 PLN na koszty utrzymania miejsc pracy.

Niezbędne dokumenty

    Regulamin udzielania grantów (.pdf, 319 KB), obowiązujący od 21.07.2020

Regulamin udzielania grantów (.pdf, 666 KB)

Załączniki do Regulaminu udzielania grantów:  

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego  (.pdf, 399 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego  (.pdf, 471 KB)

Załącznik nr 3 Wzór umowy o przyznanie grantu  (.pdf, 784 KB)

Załączniki do umowy o przyznanie grantu  (.zip, 671 KB)

Załącznik nr 4 Metodologia wyliczenia stawki jednostkowej  (.pdf, 743 KB)

Załącznik nr 5 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową  (.pdf, 505 KB)

Załącznik nr 6 Wzór protestu  (.docx, 94 KB)

Dokumenty wraz z załącznikami mogą zostać udostępnione w sposób alternatywny, tj. zostaną odczytane. W tym celu prosimy o kontakt pod nr telefonów wskazane poniżej.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w §19 Regulaminu udzielania grantów.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie bonu rekompensacyjnego w projekcie grantowym udziela:

1.    Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod nr telefonu:

 • 459 381 444;
 • 459 381 445;
 • 736 838 300;
 • 579 938 707;

oraz pod nr stacjonarnym:  (12) 37 69 105.

Informację na temat Bonów Rekompensacyjnych można również uzyskać mailowo: info@mcp.malopolska.pl .

2.    Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. - pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

3.    Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. – pt. 8:00 – 16:00:

 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81 , (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

[1] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 20.02.2019, str. 1.

[2] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86 oraz Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1.