Dla kogo jest Program i co można zrealizować?

Dowiedz się kto może korzystać z programu i na jakie działania można uzyskać dofinansowanie.

1 Oś Priorytetowa GOSPODARKA WIEDZY

161 mln euro na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacyjny, w obszarach tzw. inteligentnej specjalizacji Małopolski, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Wsparcie przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój oraz uczelni i centrów badawczych.

Zobacz nabory w ramach; osi priorytetowej 1. Gospodarka wiedzy

Działanie 1.1 INFRASTRUKTURA BADAWCZA SEKTORA NAUKI

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki naukowe
 • uczelnie
 • konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest jednostka naukowa

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczej.

Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Poddziałanie 1.2.1 PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW

Kto może uzyskać dofinansowanie?

typ projektu A:

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
  • jednostek naukowych 
  • uczelni, w tym spółek celowych uczelni
  • organizacji pozarządowych
  • instytucji otoczenia biznesu

  reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo

typ projektu B:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
  • jednostek naukowych
  • uczelni, w tym spółek celowych uczelni
  • organizacji pozarządowych
  • instytucji otoczenia biznesu 

  reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Na co można uzyskać dofinansowanie?

typ projektu A:
Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia. Typ projektu A obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

typ projektu B:
Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane przez podmioty z sektora MŚP (samodzielnie lub w partnerstwie / konsorcjum z innymi podmiotami, gdzie liderem jest podmiot z sektora MŚP), zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy tj. (a) fazę badawczo-rozwojową oraz (b) fazę wdrożeniową.

Poddziałanie 1.2.2. INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
  -  jednostek naukowych
  -  uczelni, w tym spółek celowych uczelni
  -  organizacji pozarządowych
  -  instytucji otoczenia biznesu
  reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej w szczególności na wytworzenie i wprowadzenie do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.

Poddziałanie 1.2.3 BONY NA INNOWACJE

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wzmacnianie współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu, a także zapewnienie podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych

Działanie 1.3 MAŁOPOLSKIE CENTRA INNOWACJI

Kto może uzyskać dofinansowanie?

typ projektu A:

 • instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Z uwagi na zakres przedmiotowy oraz zasady wyboru projektów w działaniu 1.3 typ projektu A, w szczególności wymogi dotyczące gospodarczego wykorzystania infrastruktury instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji, w przypadku podmiotów takich jak uczelnie – wnioskodawcą kwalifikowanym w kategorii instytucje otoczenia biznesu mogą być wyłącznie spółki kapitałowe (spółki celowe) utworzone w celu prowadzenia przez uczelnie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu.

typ projektu B:

 • instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie zostanie przeznaczone na:

 • uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu ośrodków innowacji takich jak: parki technologiczne (w tym parki naukowo-technologiczne, parki naukowo-przemysłowe), inkubatory technologiczne, centra wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii), w szczególności w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych, świadczonych w szczególności na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw technologicznych, z uwzględnieniem przedsiębiorstw technologicznych w początkowej fazie działalności, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce
 • realizację regionalnego programu rozwijania centrów transferu wiedzy, których działalność będzie ukierunkowana na inicjowanie i wspieranie współpracy jednostek naukowych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

2 Oś Priorytetowa CYFROWA MAŁOPOLSKA

135 mln euro na cyfryzacja małopolskich urzędów, budynków użyteczności publicznej.

Zobacz nabory w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska

Działanie 2.1 E-ADMINISTRACJA I OTWARTE ZASOBY

Poddziałanie 2.1.1 ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane: wyłącznie w zakresie projektów o zasięgu regionalnym.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, poprzez wdrażanie i upowszechnianie:

a)   e-usług publicznych w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C)
b)   usług wewnątrzadministracyjne (A2A) wspierające dla e-usług publicznych
c)   nowych rozwiązań IT w administracji.

Poddziałanie 2.1.2 CYFROWE ZASOBY REGIONALNE

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • instytucje kultury,
 • parki narodowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.
 • przedsiębiorcy

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego, a także zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki – wraz z udostępnieniem w celu ponownego wykorzystania.

Poddziałanie 2.1.3 E-USŁUGI W EDUKACJI

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcie dotyczące małopolskiej chmury edukacyjnej, ukierunkowane na przekazywanie wiedzy oraz przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych, przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, uczniom w Małopolsce.

Poddziałanie 2.1.4 E-USŁUGI W INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie,
 • jednostki samorządu terytorialnego, które zawarły z Województwem Małopolskim porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadań w zakresie geodezyjnych rejestrów publicznych

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój cyfrowych rejestrów publicznych oraz narzędzi informatycznych do ich przeglądania i udostępniania, w tym na urządzeniach mobilnych, służących jednocześnie wzmocnieniu elektronicznej administracji i upowszechnianiu standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów.

Zakres wsparcia obejmuje rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, a także cyfryzację informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym: ewidencji gruntów i budynków EGIB, bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500, BDOT10k) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Poddziałanie 2.1.5 E-USŁUGI W OCHRONIE ZDROWIA

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, które zawarły z Województwem Małopolskim porozumienie/umowę dotyczące realizacji zadań w zakresie rozwoju regionalnego systemu informacji medycznej (Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM))
 • spółki z udziałem JST

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej, służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia.

3 Oś Priorytetowa PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA

246 mln euro na wzmocnienie potencjału małopolskiego biznesu oraz tworzenie korzystnych warunków do powstawania nowych firm i inwestycji w regionie. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie 3.1 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Poddziałanie 3.1.1 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZIT

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi (SAG) – instytucje otoczenia biznesu, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub Skarb Państwa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych i rozbudowy istniejących stref aktywności gospodarczej o przeznaczeniu przemysłowym / usługowym (SAG).

Poddziałanie 3.1.2 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi (SAG) – instytucje otoczenia biznesu, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub Skarb Państwa

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych i rozbudowy istniejących stref aktywności gospodarczej o przeznaczeniu przemysłowym / usługowym (SAG).

Działanie 3.2 PROMOCJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH ORAZ POTENCJAŁ IOB

Kto może uzyskać dofinansowanie?

typ projektu A:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • instytucje otoczenia biznesu, – wyłącznie prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu,
 • podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej tj. akademickie inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić taki inkubator w ramach realizowanego projektu – uczelnie wyższe.

typ projektu B:

 • instytucje otoczenia biznesu

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Interwencja podejmowana w ramach działania ukierunkowana jest na wparcie przedsiębiorczości i kreowanie postaw przedsiębiorczych oraz budowanie potencjału IOB.

Działanie 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI

Poddziałanie 3.3.1 PROMOCJA GOSPODARCZA MAŁOPOLSKI

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia z zakresu:

a)  promocji oferty gospodarczej regionu, w tym przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 - realizacja kampanii promocyjnych, jako odpowiedź na kryzys na rynku turystycznym Małopolski,
b)  wsparcia małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, m.in. poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
c)  promocji innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu (smart specialisation) oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce, w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw,
d)  wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie, m.in. poprzez rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) na zagranicznych targach branżowych.

Poddziałanie 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej lub wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej.

Działanie 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP

Poddziałanie 3.4.1 INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP – WCZESNA FAZA ROZWOJU

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • podmioty wdrażające instrumenty finansowe (Menedżer Funduszu Funduszy)

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, tj. instrumenty pożyczkowe.

Poddziałanie 3.4.2 INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP – POWYŻEJ 24 M-CY

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • podmioty wdrażające instrumenty finansowe (Menedżer Funduszu Funduszy)

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce, tj. instrumenty pożyczkowe.

Poddziałanie 3.4.3 DOTACJE DLA MŚP – WCZESNA FAZA ROZWOJU

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 24 m-ce

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, z zakresu:

 1. wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do posiadanych wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych, które zamierza wdrożyć w ramach projektu.

Poddziałanie 3.4.4 DOTACJE DLA MŚP

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 m-ce

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce, z zakresu:

 1. wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do posiadanych wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych, które zamierza wdrożyć w ramach projektu.
 2. inwestycji MŚP – producentów urządzeń finalnych niezbędnych do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

Poddziałanie 3.4.5 BONY NA DORADZTWO

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • IOB

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP
Wsparcie w ramach bonu na doradztwo zostanie przeznaczone na zakup przez MŚP specjalistycznych usług doradczych.

Poddziałanie 3.4.6 BONY REKOMPENSACYJNE

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach bonu rekompensacyjnego zostanie przeznaczone na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcie MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały lub uległy pogorszeniu wskutek epidemii COVID-19.

4 Oś Priorytetowa REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

508 mln na budowanie gospodarki niskoemisyjnej opartej na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, technologii ograniczających emisję oraz rozwoju transportu miejskiego. Inwestycje w poprawę jakości powietrza w regionie.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Poddziałanie 4.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • administracja rządowa
 • jednostki naukowe
 • uczelnie
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • instytucje kultury
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.

Poddziałanie 4.1.2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DYSTRYBUCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • Operator Systemu Dystrybucyjnego

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty spełniające formalne warunki specyficzne dla Poddziałania 4.1.2, czyli:

 • rozwój sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia poniżej 110 kV wraz z niezbędnymi elementami (np. transformatory). Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wnioskodawca wykaże, że w projekcie wsparciem będą objęte wyłącznie sieci dystrybucyjne o napięciu poniżej 110 kV,
 • rozwój sieci dystrybucyjnych, służący zwiększeniu zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wnioskodawca wykaże, że w projekcie wsparciem będą objęte działania mające na celu zwiększenie zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci.

Działanie 4.2. EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • głębokiej modernizacji energetycznej obiektów
 • zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie
 • zastosowania odnawialnych źródeł energii

Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

Poddziałanie 4.3.1 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ZIT

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki
 • jednostki naukowe
 • uczelnie
 • instytucje kultury
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Poddziałanie 4.3.2 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SPR

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki
 • jednostki naukowe
 • uczelnie
 • instytucje kultury
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Poddziałanie 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie
 • jednostki organizacyjne województwa, instytucje kultury, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki, których projekty zostały uzgodnione z Województwem Małopolskim. Obowiązek uzgodnienia z Województwem Małopolskim nie dotyczy projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Poddziałanie 4.3.4 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKANIOWYCH – INSTRUMENT FINANSOWY

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • podmioty wdrażające instrumenty finansowe (Menedżer Funduszu Funduszy)

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Działanie 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

Poddziałanie 4.4.1 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI – ZIT

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.
Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

Poddziałanie 4.4.2 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI – SPR

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa - podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.
Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

Poddziałanie 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) – SPR

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.
Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe.

Działanie 4.5 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI

Poddziałanie 4.5.1 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – ZIT

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Przedsiębiorstwa nie spełniające tego wymogu dopuszcza się wyłącznie w przypadku projektów dotyczących węzłów przesiadkowych lub parkingów Park&Ride, pod warunkiem, że projekt realizowany jest w ramach porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego
 • inne podmioty właściwe w realizacji projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, określonych w przygotowanych przez właściwe samorządy terytorialne planie/planach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, zawierających elementy planów mobilności miejskiej oraz w Strategii ZIT

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • Tabor na potrzeby transportu zbiorowego,
 • Integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych,
 • Ścieżki i infrastruktura rowerowa,
 • Organizacja i zarządzanie ruchem

Poddziałanie 4.5.2 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – SPR

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Przedsiębiorstwa nie spełniające tego wymogu dopuszcza się wyłącznie w przypadku projektów dotyczących węzłów przesiadkowych lub parkingów Park&Ride, pod warunkiem, że projekt realizowany jest w ramach porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego
 • inne podmioty właściwe w realizacji projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, określonych w przygotowanych przez właściwe samorządy terytorialne planach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, zawierających elementy planów mobilności miejskiej

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • Tabor na potrzeby transportu zbiorowego,
 • Integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych,
 • Ścieżki i infrastruktura rowerowa,
 • Organizacja i zarządzanie ruchem

Poddziałanie 4.5.3 REGIONALNY NISKOEMISYJNY TRANSPORT AGLOMERACYJNY

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie
 • Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia z zakresu zakupu nowego pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi szybkiej kolei aglomeracyjnej w obszarze aglomeracji miejskiej/miejskich oraz poza nimi.

5 Oś Priorytetowa OCHRONA ŚRODOWISKA

108 mln euro na poprawę stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu. Inwestycje w zakresie ochrony środowiska w sektorach wodno-kanalizacyjnym oraz gospodarki odpadami.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska

Działanie 5.1 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Poddziałanie 5.1.1 PRZECIWDZIAŁANIE KLĘSKOM ŻYWIOŁOWYM

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa
 • administracja rządowa
 • państwowe osoby prawne

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Inwestycje o charakterze regionalnym i lokalnym nakierowane na zwiększenie odporności na klęski żywiołowe i niekorzystne zjawiska pogodowe. W tym wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu różnych form małej retencji, rozwoju terenów zalewowych. Pod pojęciem małej retencji rozumie się wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych.

Poddziałanie 5.1.2 WSPARCIE SŁUŻB RATUNKOWYCH

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • administracja rządowa
 • organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy:

-  Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (grupy jurajska, beskidzka, krynicka, podhalańska),
-  Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
-  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
-  Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia związane z tworzeniem i rozwijaniem systemów monitorowania i ostrzegania mieszkańców przed klęskami żywiołowymi mającymi kluczowe znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa ludności.

Działanie 5.2 ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Poddziałanie 5.2.1 GOSPODARKA ODPADAMI – ZIT

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

typy projektów A i B:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorcy

typ projektu C:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • budowa/rozbudowa/doposażenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako uzupełnienie zbiórki selektywnej „u źródła”, w których zbierane będą przynajmniej takie frakcje jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe jak również odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych, odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone itp.
 • budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz zakup nowego taboru samochodowego służącego do odbioru odpadów komunalnych, jako element uzupełniający projektu,
 • przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Poddziałanie 5.2.2 GOSPODARKA ODPADAMI – SPR

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

typy projektów A i B:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorcy

typ projektu C:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • budowa/rozbudowa/doposażenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako uzupełnienie zbiórki selektywnej „u źródła”, w których zbierane będą przynajmniej takie frakcje jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe jak również odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych, odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone itp.
 • budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych,
 • przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Działanie 5.3 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH

Poddziałanie 5.3.1 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA – ZIT

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • spółki wodne
 • przedsiębiorcy

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Budowy / rozbudowy / przebudowy infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków. Finansowana będzie zarówno budowa nowej infrastruktury, jak i modernizacja istniejących już obiektów.

Poddziałanie 5.3.2 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA – SPR

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • spółki wodne
 • przedsiębiorcy

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Budowy / rozbudowy / przebudowy infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków. Finansowana będzie zarówno budowa nowej infrastruktury, jak i modernizacja istniejących już obiektów. Podstawą do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Master Plan oraz ujęcie projektu w aglomeracji pomiędzy 2 000 a 10 000 RLM.

6 Oś priorytetowa DZIEDZICTWO REGIONALNE

159 mln euro na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego. Rozwój działalności opartej na przemysłach czasu wolnego.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne

Działanie 6.1 ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO

Poddziałanie 6.1.1 OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • instytucje kultury
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
 • uczelnie
 • jednostki naukowe
 • przedsiębiorcy
 • administracja rządowa
 • parki narodowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty związane z realizacją prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych (wraz z ich otoczeniem) wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego lub inwentarzy muzealnych. Preferowane będą obiekty zabytkowe położone na terenie parków kulturowych.

Poddziałanie 6.1.2 ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • instytucje kultury
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
 • uczelnie
 • jednostki naukowe
 • przedsiębiorcy
 • administracja rządowa
 • parki narodowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wydarzenia kulturalne, artystyczne i interdyscyplinarne o znaczącym potencjale wizerunkowym i turystycznym, odwołujące się do dziedzictwa kulturowego.

Poddziałanie 6.1.3 ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY ORAZ UDOSTĘPNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • instytucje kultury
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
 • uczelnie
 • jednostki naukowe
 • administracja rządowa
 • parki narodowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wydarzeń artystycznych, kulturalnych i interdyscyplinarnych dotyczących prezentacji dziedzictwa niematerialnego

Poddziałanie 6.1.4 LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • instytucje kultury
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
 • uczelnie
 • jednostki naukowe
 • administracja rządowa
 • parki narodowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach.

Poddziałanie 6.1.5 REGIONALNA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie
 • wyłącznie jako partner Województwa Małopolskiego:

-  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
-  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
-  instytucje kultury
-  partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
-  kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych
-  osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
-  uczelnie
-  jednostki naukowe
-  administracja rządowa
-  parki narodowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój zintegrowanej sieci tras rowerowych w regionie.

Działanie 6.2 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
 • parki krajobrazowe
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • administracja rządowa
 • parki narodowe
 • jednostki naukowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • projekty dotyczące ochrony ekosystemów, rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej,
 • opracowywanie dokumentów dla ochrony przyrody,
 • rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

Działanie 6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTENCJAŁÓW REGIONU

Poddziałanie 6.3.1 ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i infrastruktury kultury w subregionach.

Poddziałanie 6.3.2 WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej.

Poddziałanie 6.3.3 ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników wodnych.

7 Oś priorytetowa INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

387 mln euro na inwestycje w drogi i kolej. Tworzenie nowoczesnego systemu transportowego sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu regionu oraz dostosowanego do potrzeb mieszkańców i turystów odwiedzających Małopolskę.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa

Działanie 7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA

Poddziałanie 7.1.1 DROGI REGIONALNE

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie
 • pozostałe jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie w porozumieniu z Województwem Małopolskim
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – wyłącznie w porozumieniu z Województwem Małopolskim

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • budowy i przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
 • budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. mostów, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu regionalnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
 • budowy nowoczesnych systemów zarządzania infrastrukturą dróg o znaczeniu regionalnym i sterowania ruchem, przyczyniających się do usprawnienia ruchu oraz zwiększania bezpieczeństwa na drogach o znaczeniu regionalnym.

Poddziałanie 7.1.2 DROGI SUBREGIONALNE – ZIT

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – wyłącznie w porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego właściwą dla inwestycji na drodze lokalnej

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • budowy i przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
 • budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. mostów, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu subregionalnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowane na obszarze objętym ZIT.

Poddziałanie 7.1.3 DROGI SUBREGIONALNE – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – wyłącznie w porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego właściwą dla inwestycji na drodze lokalnej

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • budowy i przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
 • budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. mostów, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu subregionalnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowane na obszarze objętym SPR.

Działanie 7.2 TRANSPORT KOLEJOWY

Poddziałanie 7.2.1 TABOR KOLEJOWY

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
 • Województwo Małopolskie
 • wyłącznie jako partnerzy lub na podstawie porozumienia z Województwem Małopolskim: przedsiębiorstwa – pozostali regionalni przewoźnicy kolejowi oraz inni przedsiębiorcy zaangażowani w realizację polityki transportowej województwa małopolskiego

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • zakupu nowego taboru kolejowego, służącego przede wszystkim do przewozów na terenie województwa małopolskiego (co nie wyklucza współpracy z innymi Województwami, w szczególności z Województwami sąsiednimi), w tym na potrzeby szybkiej kolei aglomeracyjnej.
 • budowy / przebudowy i wyposażenia zaplecza technicznego służącego do obsługi taboru kolejowego wraz z połączeniem z układem torowym.

Poddziałanie 7.2.2 LINIE KOLEJOWE

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • PKP PLK S.A.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Inwestycje dotyczące infrastruktury linii kolejowych, szczególnie inwestycji istotnych dla regionalnego transportu kolejowego.
Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu budowy, modernizacji, a także w uzasadnionych przypadkach – rewitalizacji infrastruktury o znaczeniu regionalnym.

Poddziałanie 7.2.3 REGIONALNY TRANSPORT KOLEJOWY

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie
 • wyłącznie jako partnerzy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa - regionalni przewoźnicy kolejowi oraz inni przewoźnicy zaangażowani w realizację polityki transportowej województwa małopolskiego w zakresie transportu zbiorowego

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • organizacji i koordynacji rozkładów jazdy,
 • systemów opłat za przewozy i usługi, realizowane w ramach tworzonej tzw. Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, w tym zakresie również jednolitego systemu zarządzania obiektami typu parkingi Park&Ride (Parkuj i Jedź) oraz węzły przesiadkowe, budowanymi na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) oraz jednolitego systemu zarządzania obiektami typu parkingi Park&Ride (Parkuj i Jedź) oraz węzły przesiadkowe, z uwzględnieniem ich dostępności dla użytkowników systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna, realizowanymi w celu integracji środków transportu zbiorowego na terenie województwa małopolskiego.

Poddziałanie 7.2.4 INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • PKP S.A. – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w porozumieniu / partnerstwie z jednostką / jednostkami samorządu terytorialnego

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia z zakresu budowy, rozbudowy, przebudowy infrastruktury służącej obsłudze podróżnych korzystających z kolei, w szczególności na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej, tym m.in. parkingi Park&Ride na potrzeby SKA, przystanki kolejowe, dworce kolejowe.

8 Oś priorytetowa RYNEK PRACY

245 mln euro na tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 8. Rynek pracy

Działanie 8.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA – PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Małopolskiego

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy

Działanie 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Kto może uzyskać dofinansowanie?

typ projektu A:

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • przedsiębiorcy i pracodawcy
 • organizacje pozarządowe (w tym np. LGD)

typ projektu B: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Podejmowane działania na rzecz wsparcia osób pozostających bez pracy bezrobotnych i biernych zawodowo), których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj. osób powyżej 50 r.ż, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet, powinny ujmować element indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników oraz charakteryzować się kompleksowością i jak największą skutecznością wsparcia.

Działanie 8.3 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Poddziałanie 8.3.1 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • przedsiębiorcy
 • uczelnie
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • organizacje pozarządowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę,
 • działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 m-cy) poprzez udzielanie wsparcia doradczego, szkoleniowego, konsultacyjnego (wsparcie pomostowe).

Poddziałanie 8.3.2 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM W FORMIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • podmioty wdrażające instrumenty finansowe (Menedżer Funduszu Funduszy)

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach poddziałania nie zostanie uruchomione ze względu na brak zainteresowania wdrażaniem instrumentu finansowego przez pośredników finansowych, pomimo trzykrotnego przeprowadzania postępowania przetargowego przez beneficjenta (BGK).

Działanie 8.4 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN

Poddziałanie 8.4.1 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Typ A:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • przedsiębiorcy
 • instytucje otoczenia biznesu
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • organizacje pozarządowe

Typ B:

Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • finansowanie i rozliczanie usług rozwojowych na podstawie umów zawartych z MŚP zgodnie z przyjętymi w regulaminie konkursu założeniami realizacji poddziałania,
 • wsparcie informacyjne dla MŚP z zakresu nowego sposobu finansowania usług rozwojowych,
 • zachęcanie MŚP do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników i korzystania z nowego systemu finansowania,
 • obsługa Bazy Usług Rozwojowych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

Poddziałanie 8.4.2 ADAPTACJA DO ZMIAN

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • przedsiębiorcy
 • instytucje otoczenia biznesu
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • organizacje pozarządowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Interwencje na rzecz wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także osób odchodzących z rolnictwa poprzez opracowywane i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement.

Działanie 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Typ A i B: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • przedsiębiorcy i pracodawcy
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • organizacje pozarządowe

Typ C: Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Interwencje mające na celu umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy, a także utrzymanie zatrudnienia przez osoby, które pełnią funkcje opiekuńcze nad małymi dziećmi. W tym zakresie wsparcie ukierunkowane będzie na zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w wymiarze regionalnym.

Działanie 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Poddziałanie 8.6.1 REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEKWALIFIKOWANIA PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • przedsiębiorcy
 • instytucje otoczenia biznesu
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • organizacje pozarządowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

typ A

Pierwsza kategoria ukierunkowana będzie na wsparcie na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia pracowników powyżej 50 r.ż. oraz pracujących na stanowiskach o znacznym obciążeniu dla zdrowia poprzez realizację programów przekwalifikowania pracowników.

typ B

Natomiast drugi rodzaj interwencji skierowany będzie do pracodawców, którzy pragną poznać i wdrażać w praktyce prowadzonej działalności – narzędzie/a zarządzania wiekiem.

Poddziałanie 8.6.2 PROGRAMY ZDROWOTNE

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną pracodawcy (podmioty lecznicze)
 • przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni i gospodarczy lub organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych

Na co można uzyskać dofinansowanie?

typ A
Realizacja projektów w ramach typu A służyć będzie rozwojowi populacyjnych programów profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy lub jelita grubego.

typ B
Regionalne programy zdrowotne (RPZ) dotyczyć będą wdrażania trzech programów istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu.

9 Oś priorytetowa REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE

256 mln euro na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 9. Region spójny społecznie

Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA

Poddziałanie 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA OPS/PCPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • ośrodki pomocy społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie jako partner ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu:

 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorcy
 • ochotnicze hufce pracy

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Poddziałanie 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Typy projektu A, B i E:

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje non-profit
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.
 • podmioty ekonomii społecznej
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne
 • przedsiębiorcy

Typ projektu C:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Typ projektu D:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie jako partner

Typ projektu F:

 • Województwo Małopolskie,
 • podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz jednostki państwowego systemu ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gminy i powiaty z terenu województwa małopolskiego, organizacje pozarządowe – wyłącznie jako partnerzy

Typ projektu G:

 • Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Typ projektu H:

 • Województwo Małopolskie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się narodzin dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.

B. Wdrożenie trzech regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością
C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 

D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki
E. Rozwój opieki długoterminowej we wskazanym wykazie dziedzin priorytetowych (tj. onkologii, psychiatrii, geriatrii, a także w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, opieki nad matką i dzieckiem oraz neurologii) w formach innych niż szpitalne, w szczególności w formie usług realizowanych w sposób zdeinstytucjonalizowany - poprzez rozwój środowiskowych form opieki. Udzielane wsparcie ma być zgodne z dokumentem „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” oraz przyczynić się do wprowadzenia /zwiększenia usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.

F. Projekt regionalny przewidujący rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe mają koncentrować się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu i podległej mu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i innym podmiotom, w których zostaną zidentyfikowane takie potrzeby.

G. Projekt regionalny przewidujący rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w placówkach całodobowego pobytu z terenu województwa małopolskiego, przeznaczonych dla dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowia psychicznego, osób w kryzysie bezdomności oraz ofiar przemocy.

H. Projekt regionalny przewidujący rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu ochronę zdrowia i zachowanie życia zarówno personelu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jak i osób z niej korzystających. 

Poddziałanie 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Typ projektu A i B:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje non-profit
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych
 • podmioty ekonomii społecznej
 • przedsiębiorcy
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne

Typ projektu C:

 • powiaty, w tym miasta na prawach powiatu
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów
B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich opiekunów nieformalnych
C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, zapewniających osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi kompleksową pomoc w zakresie zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu, ograniczenia czasu trwania kryzysu i jego negatywnych konsekwencji, przywrócenia równowagi psychospołecznej oraz zapobiegania nawrotom sytuacji kryzysowych

Poddziałanie 9.2.3 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Typ projektu A i B:

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje non-profit
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych
 • podmioty ekonomii społecznej
 • przedsiębiorcy
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne

Typ projektu C:

 • powiaty, w tym miasta na prawach powiatu
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów
B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich opiekunów nieformalnych
C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, zapewniających osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi kompleksową pomoc w zakresie zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu, ograniczenia czasu trwania kryzysu i jego negatywnych konsekwencji, przywrócenia równowagi psychospołecznej oraz zapobiegania nawrotom sytuacji kryzysowych

Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

Kto może uzyskać dofinansowanie?

typ projektu A:

 • instytucje wspierające ekonomię społeczną (OWES), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej

typ projektu B:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • usługi animacji lokalnej, obejmujące m.in. działania o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania mające na celu wyszukiwanie, przygotowanie oraz wspieranie liderów i animatorów lokalnych,
 • usługi rozwoju ekonomii społecznej,
 • usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, obejmujące m.in. doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, szkolenia i warsztaty, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne, wsparcie dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej
 • zastosowanie mechanizmu zakupów interwencyjnych w celu wsparcia osób przybyłych z Ukrainy do Polski od dnia 24 lutego 2022r. w wyniku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polegającego na przekazaniu osobom potrzebującym dodatkowego wsparcia w postaci produktów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej (PES) i tym samym zwiększeniu wykorzystania potencjału PES.

10 Oś priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE

201,5 mln euro na rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców jako podstawa budowania silnej pozycji regionu.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Poddziałanie 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty na rzecz zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego.

Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty na rzecz zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego.

Poddziałanie 10.1.3 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) obowiązkowo pełnią rolę lidera lub partnera w projekcie.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – kompetencji, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, tj.: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski i ich rodzin), TIK, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe. W ramach trybu pozakonkursowego liderem będzie samorząd województwa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie kierowane będzie do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Część interwencji, realizowana w ramach projektu koordynacyjnego przez samorząd województwa w partnerstwie z uczelniami, dotyczyć będzie inicjowania oraz koordynowania współpracy uczelni z terenu województwa ze szkołami ponadgimnazjalnymi i ponadpodstawowymi w zakresie realizacji wsparcia w modelu chmury oraz programowych i metodycznych aspektów całego przedsięwzięcia. W projekcie koordynacyjnym przeprowadzone zostaną także szkolenia nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów ogólnych.

Ponadto w projekcie pozakonkursowym prowadzone będzie szerokie, bieżące wsparcie szkół, nauczycieli, kadry zarządzającej szkół oraz uczniów i rodziców dotyczące przygotowania do nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym, z uwagi na konieczność zmian w formach edukacji spowodowanych epidemią Covid-19.

Poddziałanie 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH

Kto może uzyskać dofinansowanie?

W ramach trybu konkursowego:

–   Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych).

–   Inne podmioty w przypadku projektów, które są kontynuacją wsparcia w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych utworzonych w ramach konkursów RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 lub RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17 tj. projekt będzie realizowany przez tego samego beneficjenta.

W ramach trybu pozakonkursowego liderem będzie samorząd województwa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach poddziałania dotyczy wspierania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz rozwijania zainteresowań i pobudzania aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Zakres interwencji obejmuje realizację regionalnego programu stypendialnego adresowanego do uczniów zdolnych. Program realizowany będzie w trybie pozakonkursowym.

Poddziałanie 10.1.6 CYFRYZACJA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Samorząd województwa

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach Poddziałania stanowi odpowiedź na sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 i zmieniające się potrzeby szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne. W ramach grantu możliwy będzie zakup niezbędnego, mobilnego sprzętu komputerowego (przede wszystkim laptopów), na potrzeby prowadzenia przez szkoły i placówki nauczania na odległość.

Działanie 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Poddziałanie 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Obowiązkowo organ prowadzący szkołę lub placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe pełni rolę lidera w projekcie.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Poddziałanie 10.2.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły placówki kształcenia zawodowego.

Obowiązkowo organ prowadzący szkołę lub placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe pełni rolę lidera w projekcie.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Poddziałanie 10.2.3 KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
W ramach trybu pozakonkursowego liderem będzie samorząd województwa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • koordynację rozwoju kształcenia zawodowego w regionie w szczególności w zakresie działania Centrów Kompetencji Zawodowych,
 • działania z zakresu promocji szkolnictwa zawodowego oraz rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, w tym organizację festiwalu zawodów,
 • realizację komponentu małopolskiej chmury edukacyjnej (komplementarnego wobec przedsięwzięcia realizowanego w ramach poddziałań 2.1.3 i 10.1.4) w zakresie przedmiotów zawodowych,
 • wsparcie/tworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych na bazie szkół dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie.
 • zakup komputerów i laptopów, a także dostępu do Internetu oraz niezbędnego oprogramowania, które będą mogły być użyczane uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia nauki zdalnej w okresie zamknięcia placówek oświatowych z powodu pandemii spowodowanej koronawirusem.

Poddziałanie 10.2.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie realizowane w tym zakresie służyć powinno powiązaniu potrzeb związanych z oferowanymi miejscami pracy po stronie pracodawców z adekwatnymi kwalifikacjami po stronie pracowników oraz z gotowością do podnoszenia czy zmiany kompetencji. Podejmowane w związku z tym działania służyć będą wsparciu osób w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Działanie 10.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w kontekście przede wszystkim funkcjonowania na rynku pracy odbywać się będzie poprzez:

 • szkolenia / kursy / studia podyplomowe / kształcenie w formach szkolnych w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych tj. ICT oraz języki obce, a także innych kwalifikacji i kompetencji
 • usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania własnej kariery,
 • działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji.

Działania promocyjne realizowane będą jako element projektu obejmującego wsparcie osób.

11 Oś priorytetowa REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

196 mln euro na wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów objętych procesami rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST

Poddziałanie 11.1.1 REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
 • instytucje kultury
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • szkoły wyższe
 • przedsiębiorcy
 • administracja rządowa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne;

B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury;

C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów;

D. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe);

E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną;

F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Poddziałanie 11.1.2 REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
 • instytucje kultury
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • szkoły wyższe
 • przedsiębiorcy
 • administracja rządowa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne;

B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury,

C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów;

D. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe);

E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną;

F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Działanie 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
 • instytucje kultury
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • szkoły wyższe
 • przedsiębiorcy
 • administracja rządowa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne;

B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury;

C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);

D. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe);

E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną;

F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku.

Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • podmioty wdrażające instrumenty finansowe (Menedżer Funduszu Funduszy)

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 1. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne;
 2. budowa obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne;
 3. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
 4. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe);
 5. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną;
 6. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku.

Działanie 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW OPRZEMYSŁOWYCH

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
 • instytucje kultury
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • szkoły wyższe
 • przedsiębiorcy
 • administracja rządowa

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne;

B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury;

C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów;

D. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe);

E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną;

F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku.

12 Oś priorytetowa INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

173 mln euro na zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i edukacji.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 12. Infrastruktura społeczna

Działanie 12.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

Poddziałanie 12.1.1 STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W REGIONIE

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w
Krakowie

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

Projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, działań inwestycyjnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

Podejmowane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane zidentyfikowanymi deficytami i potrzebami uwzględniającymi sytuację demograficzną i epidemiologiczną (odpowiednio identyfikowaną na poziomie województwa – w zależności od specyfiki podmiotu leczniczego i oferowanych przez niego usług) oraz faktycznym zapotrzebowaniem i dostępnością infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze z wykorzystaniem map zdrowotnych.

Poddziałanie 12.1.2 REGIONALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, działań inwestycyjnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

Podejmowane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane zidentyfikowanymi deficytami i potrzebami uwzględniającymi sytuację demograficzną i epidemiologiczną (odpowiednio identyfikowaną na poziomie województwa – w zależności od specyfiki podmiotu leczniczego i oferowanych przez niego usług) oraz faktycznym zapotrzebowaniem i dostępnością infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze z wykorzystaniem map zdrowotnych.

Poddziałanie 12.1.3 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące działalność leczniczą na terenie pięciu subregionów województwa, tj. Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, subregionu tarnowskiego, sądeckiego, podhalańskiego oraz Małopolski Zachodniej, z wyłączeniem obszaru objętego zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi – Metropolii Krakowskiej.

Poddziałanie 12.1.4 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM – ZIT

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, prowadzące działalność leczniczą na terenie Metropolii Krakowskiej.

Działanie 12.2 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki naukowe
 • uczelnie
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcie dotyczące utworzenia regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji wynikające z koncepcji opracowanej przez Województwo Małopolskie.

13 Oś Priorytetowa POMOC TECHNICZNA

104 mln euro na zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Działanie 13.1 WSPARCIE REALIZACJI RPO WM

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Instytucja Zarządzająca RPO WM
 • Instytucja Certyfikująca RPO WM
 • Instytucje Pośredniczące

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie obsługi Programu osiągnięte zostanie przede wszystkim poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego zarówno w zakresie zarządzania jak i certyfikacji.

Działanie 13.2 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Beneficjenci wskazani w ramach pozostałych osi priorytetowych programu
 - wyłącznie w zakresie wsparcia przygotowania potencjalnych beneficjentów do realizacji projektów docelowych, w tym w ramach przyszłych interwencji współfinansowanych z funduszy europejskich.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Mechanizm ten w założeniu obejmować ma wsparcie na przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym budowlanej i technicznej, ale i dokumentacji koncepcyjnej, i studyjno-planistycznej.

Działanie 13.3 PRZYGOTOWANIE STRATEGII DLA ZIT 2021-2027

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Instytucja Zarządzająca RPO WM
 • Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem Stowarzyszenia „Metropolia Krakowska” – wyłącznie w zakresie wsparcia na przygotowanie i opracowanie strategii terytorialnej (Planu Działań ZIT) 2021-2027, warunkującej potencjalnym beneficjentom przygotowanie projektów docelowych w wymiarze terytorialnym.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Opierając się na zidentyfikowanych – zarówno na poziomie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, jak i w ramach Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” - obszarach zagrożonych marginalizacją i miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tzw. Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI) na poziomie województwa małopolskiego wskazano 5 subregionalnych miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) stanowiących potencjalne związki typu ZIT, do których kierowane będzie celowane wsparcie w perspektywie 2021-2027 dostosowane do potrzeb, problemów i możliwych do wykorzystania potencjałów rozwojowych danego terytorium.

Działanie 13.4 PRZYGOTOWANIE STRATEGII IIT NA LATA 2021-2027 DLA OBSZARU MOF NIEOBJĘTEGO ZASIĘGIEM TERYTORIALNYM ZIT

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Instytucja Zarządzająca RPO WM
 • Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem Stowarzyszenia „Metropolia Krakowska” – wyłącznie w zakresie wsparcia na przygotowanie i opracowanie strategii terytorialnej IIT dla obszaru MOF nieobjętego zasięgiem terytorialnym ZIT na lata 2021-2027, warunkującej potencjalnym beneficjentom przygotowanie projektów docelowych w wymiarze terytorialnym.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie zaprojektowane w ramach przedmiotowego działania pomocy technicznej, dedykowanego nowotworzonym związkom/stowarzyszeniom w formule Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT) dla obszaru MOF nieobjętego zasięgiem terytorialnym ZIT, doprowadzi do poprawy koordynacji procesów rozwojowych i zwiększenia efektywności systemu świadczenia usług publicznych, a przede wszystkim pozwoli na określenie i skonkretyzowanie właściwych kierunków interwencji, tj. zagwarantuje skuteczne przygotowanie i wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w wymiarze terytorialnym. Celem działania jest zatem budowa potencjału przyszłych instrumentów typu IIT na poziomie miejskich obszarów funkcjonalnych nieobjętych zasięgiem terytorialnym ZIT, co da możliwość realizacji potencjalnym beneficjentom przyszłych projektów docelowych, wspierających rozwój terytorialny w okresie programowania 2021-2027, optymalnie dostosowanych do prawidłowo zidentyfikowanych potrzeb i silnych stron danego obszaru.

14 Oś Priorytetowa REACT-EU DLA ZDROWIA I GOSPODARKI W MAŁOPOLSCE

40,8 mln euro na zwiększenie dostępności do wybranych usług w zakresie ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście następstw post-COVID-19 oraz stworzenie narzędzia wsparcia inwestycyjnego dla MŚP mających pomysł na działanie zwiększające ich odporność na sytuacje kryzysowe.

Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • jednostki samorządu terytorialnego będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia infrastrukturalne na rzecz podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, w tym roboty budowlane, nabycie środków trwałych i wyposażenia niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, które stanowić będą działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz wpłyną na zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia w regionie.

Działanie 14.2 REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • podmioty wdrażające instrumenty finansowe (Menedżer Funduszu Funduszy)

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych na wsparcie sektora MŚP w zakresie inwestycji pozwalających na dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do warunków kryzysowych, poprzez zwiększenie jej odporności na tego typu sytuacje, na bazie doświadczeń pandemicznych przedsiębiorców. Realizowane w tym zakresie działania mają stanowić odpowiedź na realne potrzeby związane z uodpornieniem przedsiębiorstw na tego typu sytuacje kryzysowe.

Działanie 14.3 Wsparcie inwestycyjne Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia infrastrukturalne na rzecz obiektów Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działania te będą przyczyniały się do ekologicznej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

Działanie 14.4 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – tabor autobusowy

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie
 • Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dodatkowe środki, jakie zasiliły program w ramach II puli REACT-EU skierowane zostają na wsparcie kryzysowych działań naprawczych podejmowanych na rzecz ograniczenia negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19 oraz sprostanie wyzwaniom migracyjnym towarzyszącym agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Zaplanowano interwencję mającą na celu sprostanie wyzwaniom migracyjnym poprzez uruchomienie niezbędnego wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w zakresie infrastruktury społecznej.
Celem działania jest wzmocnienie zdolności tych podmiotów do świadczenia niezbędnych usług publicznych i udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury społecznej zgodnie ze zdiagnozowanymi przez siebie i uzasadnionymi potrzebami w zakresie pomocy dla osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r.

15 Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) DLA SPROSTANIA WYZWANIOM MIGRACYJNYM

5,5 mln euro na zapewnienie szerokiego zakresu wsparcia dla osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., w tym m.in. poprzez zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy.

Działanie 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Zaplanowano interwencję mającą na celu sprostanie wyzwaniom migracyjnym poprzez uruchomienie niezbędnego wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które świadczą różnorodną pomoc dla osób, które przybyły legalnie do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Samorząd województwa

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Działania stanowi odpowiedź na sytuacją spowodowaną agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wyzwania przed jakimi stanęły szkoły organizujące nauczanie osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r.

16 Oś Priorytetowa Wsparcie dla migrantów z Ukrainy (mechanizm CARE)

3,35 mln na integracja i adaptacja osób z terenu Ukrainy przybyłych do Małopolski na skutek toczącego się konfliktu zbrojnego wywołanego agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, w szczególności w dostępie do informacji dostępnej w języku ukraińskim i/lub rosyjskim oraz zapewnienia długoterminowego zakwaterowania.

Działanie 16.1 CARE - Wsparcie publicznej służby krwi

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcie polegające na zakupie mobilnych centrów poboru krwi oraz aparatów do automatycznego pozyskiwania osocza (plazmaferezy) na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 425 Krwiolecznictwa w Krakowie (RCKiK). Planowana inwestycja w znaczącym stopniu usprawni działalność RCKiK w pozyskiwaniu zapasów krwi, poprawi dostępność miejsc jej poboru dla potencjalnych dawców, co w rezultacie przyczyni się zabezpieczenia potrzeb regionu w tym zakresie. Zwiększone zapotrzebowanie na wytworzone składniki krwi w regionie jest podyktowane w szczególności koniecznością hospitalizacji pacjentów poszkodowanych na terenie Ukrainy w trakcie działań zbrojnych, u których przeprowadza się inwazyjne procedury lecznicze, w tym zabiegi operacyjne wymagające przetaczania krwi i jej składników oraz osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022r., czasowo przebywających na terenie naszego województwa, wymagających hospitalizacji i leczenia z powodu schorzeń onkohematologicznych, przeprowadzenia zabiegów operacyjnych czy też będących po wypadkach komunikacyjnych lub urazach. Do realizacji wymienionych zadań konieczne jest zwiększenie ilości pobieranej krwi i osocza, co nierozłącznie wiąże się z koniecznością zwiększenia liczby osób regularnie oddających krew, wśród których mogą znaleźć się także osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r.

Działanie 16.2 CARE- Adaptacja i Integracja

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • kościoły i związki wyznaniowe – wyłącznie jako partner
 • organizacje pozarządowe – wyłącznie jako partner

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Działania zmierzające do utworzenia na terenie Małopolski Centrów Adaptacji i Integracji Cudzoziemców - instytucji świadczących wielowymiarowe wsparcie osobom, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r., w zakresie adaptacji do tymczasowego pobytu na terenie Małopolski, w tym tworzenie warunków do integracji ze wspólnotami samorządowymi województwa. Działania realizowane w ramach Centrów będą się koncentrowały w szczególności, wokół wszechstronnego poradnictwa, udzielania informacji, organizowania kursów dla dorosłych i dzieci z języka polskiego na różnych poziomach oraz kursów adaptacyjnych, organizacji zajęć animacyjnych i integracyjnych dla dzieci i dorosłych, finansowania opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 lub finansowanie innych form opieki, sieciowaniu i inicjowaniu współpracy pomiędzy różnymi instytucjami zaangażowanymi we wsparcie procesu integracji cudzoziemców, przede wszystkim: urzędami miasta, ośrodkami pomocy społecznej, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, społecznościami imigranckimi, szkołami itp. Zakres działań będzie obejmował szeroko pojęta integrację i adaptację w wymiarze kulturowym polegająca m.in. na organizowaniu wspólnych przedsięwzięć przybliżających polską kulturę i tradycję osobom przybyłym do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022r. jak i ukraińska tradycję i kulturę mieszkańcom Małopolski.
Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia ujęte zostaną w regulaminie konkursu, który zostanie opracowany na podstawie wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

Działanie 16.3 CARE - Infrastruktura mieszkalna

Poddziałanie 16.3.1 GMINNA I POWIATOWA INFRASTRUKTURA MIESZKALNA

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Realizację działań w zakresie rozwoju infrastruktury mieszkalnej przeznaczonej na zabezpieczenie potrzeb w zakresie zakwaterowania długoterminowego osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022r. Zakres interwencji obejmuje zarówno działania związane z finansowaniem kosztów zakwaterowania w obiektach publicznych, obiektach należących do osób fizycznych lub podmiotów prywatnych, koszty zakupu gotowych lokali na wolnym rynku jak i koszty związane z rozwojem infrastruktury społecznej, w szczególności w obszarze budownictwa socjalnego, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego, w tym roboty budowlane, nabycie środków trwałych i wyposażenia.

Poddziałanie 16.3.2 REGIONALNA INFRASTRUKTURA MIESZKALNA

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Stworzenie regionalnej bazy miejsc pobytu długoterminowego w szczególności dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022r., przy zastosowaniu budownictwa modułowego i kontenerowego. Wytworzone w ten sposób zasoby kwaterunkowe będące w dyspozycji samorządu województwa będą mogły być elastycznie wykorzystywane na terenie całego regionu i pozwolą na szybką reakcję w sytuacji wzmożonego napływu migrantów z terenu Ukrainy w zależności od rozwoju działań wojennych. Zakres interwencji obejmuje zarówno zakup gotowych prefabrykatów/kontenerów jak i prace budowalne przy ich wykorzystaniu.