Program składa się z 16 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na politykę energetyczną i infrastrukturę transportową. W ramach RPO przewiduje się zastosowanie trzech typów instrumentów rozwoju terytorialnego: zintegrowanej inwestycji terytorialnej, subregionalnego programu rozwoju, programów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) stosuje się od dnia notyfikacji decyzją wykonawczą Komisji nr C(2015) 888 z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującej niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu małopolskiego w Polsce CCI 2014PL16M2OP006, tj. od dnia 23 lutego 2015 r. 

Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 119/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. przyjął zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zatwierdzone uprzednio przez Komitet Monitorujący RPO WM, które niezwłocznie zostały przekazane Komisji Europejskiej. Zmiana RPO WM została przeprowadzona w ramach uproszczonej procedury i nie wymaga decyzji Komisji.

Zmiany RPO WM zostały wprowadzone w tabelach finansowych programu: 18a. Plan finansowy programu; 18c. Podział alokacji programu między osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionów oraz cele tematyczne dla EFRR, EFS i FS (EUR) i dotyczą zwiększenia stopy dofinansowania do wysokości 100% w osi 16. Wsparcie dla migrantów z Ukrainy (mechanizm CARE). 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 119/23 prezentuje zmienione tabele finansowe programu.

Zmiany obowiązują od dnia 28 grudnia 2022 r.

Materiał dodatkowy – tabele finansowe do zmiany RPO WM w ramach uproszczonej procedury wprowadzonej modyfikacją rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 zwaną FAST CARE (.pdf, 663 KB)

Dokument

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

PDF 5,21 MB
Wersja obowiązująca od 28.12.2022

Załączniki (6)

Stan spełnienia warunkowości ex-ante

PDF 2,33 MB
Wersja obowiązująca od 28.12.2022

Raport z ewaluacji ex-ante wraz ze streszczeniem

PDF 2,55 MB
Wersja obowiązująca od 28.12.2022

Streszczenie programu operacyjnego

PDF 0,75 MB
Wersja obowiązująca od 08.09.2022

Diagnoza i analiza SWOT

PDF 1,47 MB
Wersja obowiązująca od 28.12.2022

Zintegrowane Podejście Terytorialne - obszary strategicznej inwestycji

PDF 0,57 MB
Wersja obowiązująca od 28.12.2022