Program składa się z 14 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na politykę energetyczną i infrastrukturę transportową. W ramach RPO przewiduje się zastosowanie trzech typów instrumentów rozwoju terytorialnego: zintegrowanej inwestycji terytorialnej, subregionalnego programu rozwoju, programów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) stosuje się od dnia notyfikacji decyzją wykonawczą Komisji nr C(2015) 888 z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującej niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu małopolskiego w Polsce CCI 2014PL16M2OP006, tj. od dnia 23 lutego 2015 r. 

22 grudnia 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą C(2021) 9738 zatwierdzającą zaproponowane zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, która następnie została notyfikowana 3 stycznia 2022 r.
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany dotyczące przede wszystkim zwiększenia RPO WM o dodatkowe środki z instrumentu REACT-EU w wysokości 33 542 778 EUR, których celem jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarki poprzez wsparcie MŚP, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, a także złagodzenie negatywnych skutków zdrowotnych pandemii COVID-19. Do Programu została dodana oś priorytetowa 14. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce.

Dokument

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

PDF 5,20 MB

Załączniki (6)

Stan spełnienia warunkowości ex-ante

PDF 2,98 MB
Wersja obowiązująca od 03.01.2022

Raport z ewaluacji ex-ante wraz ze streszczeniem

PDF 2,92 MB
Wersja obowiązująca od 03.01.2022

Streszczenie programu operacyjnego

PDF 0,65 MB
Wersja obowiązująca od 03.01.2022

Diagnoza i analiza SWOT

PDF 2,17 MB
Wersja obowiązująca od 03.01.2022

Zintegrowane Podejście Terytorialne - obszary strategicznej inwestycji

PDF 0,90 MB
Wersja obowiązująca od 03.01.2022