Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,9,10 RPO WM 2014-2020

Regulamin oceny projektów znajdujących się w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego”, które ubiegają się o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań wdrażanych w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości przyjęty uchwałą nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony uchwałą nr 110/16 Zarządzu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 164/16 Zarządu Województwa Małopolskiego (1.3 B REGIONALNY PROGRAM ROZWIJANIA CENTRÓW TRANSFERU WIEDZY), zmieniony Uchwałą 1002/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 1434/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 1515/2016 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 535/17 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 1394/17 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 42/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 929/18 Zarządu Województwa Małopolskiego oraz 1096/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 851/19 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 1378/19 Zarządu Województwa Małopolskiego.

Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 polegająca przede wszystkim na dołączeniu odpowiednich załączników specyficznych dla EFRR niezbędnych do oceny projektu pozakonkursowego w ramach 1. Osi RPO WM w ramach Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji typ B. Regionalny Program rozwijania centrów transferu wiedzy.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1378/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020.
Zmiana Regulaminu obejmuje w szczególności:

1)    zwiększenie maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu do wysokości 95%,

2)    zwiększenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektu w ramach naboru na 5 813 430 EUR,

3)    wprowadzenie 2 nowych wskaźników kluczowych na poziomie projektu „Liczba zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu” oraz „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4)”,

4)    zmianę zasady przekazywania środków – kolejne transze zaliczki mogą być przekazywane tylko po potwierdzeniu, że wcześniejsze wydatki z zaliczki zostały zweryfikowane, tj. po potwierdzeniu przez IP ich kwalifikowalności,

5)    aktualizację w zakresie podstaw prawnych, mająca na celu dostosowanie do aktualnych przepisów,

6)    zmiany dostosowawcze do wytycznych horyzontalnych w zakresie kryteriów wyboru projektów.

Poniżej, w plikach do pobrania: 

Dokument

Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,9,10 RPO WM 2014-2020

PDF 0,37 MB
Wersja obowiązująca od 02.08.2019