Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10, 14, 15 RPO WM 2014-2020

Regulamin oceny projektów znajdujących się w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego”, które ubiegają się o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań wdrażanych w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości przyjęty uchwałą nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony uchwałą nr 110/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 164/16 Zarządu Województwa Małopolskiego (1.3 B REGIONALNY PROGRAM ROZWIJANIA CENTRÓW TRANSFERU WIEDZY), zmieniony Uchwałą 1002/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 1434/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 1515/2016 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 535/17 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 1394/17 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 42/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 929/18 Zarządu Województwa Małopolskiego oraz 1096/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 851/19 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 1378/19 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 606/20 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 673/20 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 777/20 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 1553/20 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą nr 1582/20 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą nr 234/21 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą nr 113/22 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą nr 478/22 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą nr 904/22 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą nr 1952/22 Zarządu Województwa Małopolskiego.

Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10, 14, 15 RPO WM 2014-2020.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1952/22 z dnia 15 listopada 2022 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
W związku z koniecznością oceny kolejnych projektów w trybie nadzwyczajnym: 

  1. współfinansowanego z EFRR w ramach 14 Osi RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 14.5 „REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej” – Typ A. Wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury społecznej; 
  2. współfinansowanego z EFS w ramach 15 Osi RPO WM na lata 2014-2020,  Działanie 15.1 „REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST” – Typ A. Wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego; 
  3. współfinansowanego z EFS w ramach 15 Osi RPO WM na lata 2014-2020,  Działanie 15.2 „REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny” – Typ A. Wsparcie grantowe dla organów prowadzących szkoły, 

niezbędne jest zaktualizowanie dokumentacji dla ww. naborów pozakonkursowych.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Dokument

Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10, 14, 15 RPO WM 2014-2020

PDF 0,62 MB
Wersja obowiązująca od 15.11.2022