Projekty ocenia się za pomocą tzw. kryteriów wyboru projektów, które są przygotowywane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (IZ RPO WM) oraz zatwierdzane przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (KM RPO WM). 

Kryteria oraz wszystkie procedury tworzone są po to, by każdy wybrany już do dofinansowania projekt realizował cele i dążył do osiągnięcia rezultatów w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPO WM.

Poszczególne projekty wybierane są w oparciu o kilka zasad: przejrzystości, rzetelności, bezstronności, równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania oraz równego traktowania wnioskodawców.

Sprawdź kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - patrz załącznik nr 3