RPO 9.2.2.

Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19

18.04.2019

Zakończony

01.08.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
31.05.2023

Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 989/23 z dnia 30 maja 2023 r. zmienił Uchwałę Nr 2236/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej z późn. zm. 

Zgodnie z alokacją wskazaną w Regulaminie konkursu, zmienionym Uchwałą Nr 81/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 41 395 552,92 PLN. W konkursie dofinansowanych zostało 14 projektów ocenionych pozytywnie (w tym 1 projekt wybrany uchwałą nr 2236/19, 13 projektów wybranych uchwałą nr 119/20).  

Lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie kwoty dofinansowania dwóch  projektów – zwiększenie wartości projektów nr RPMP.09.02.02-12-0449/19 (poz. 2), RPMP.09.02.02-12-0471/19 (poz. 9). Zwiększenie wartości projektów związane jest z wydłużeniem okresu realizacji oraz ze zwiększeniem liczby osób obejmowanych wsparciem.  

Poniżej w plikach do pobrania: 


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 14.12.2022

  Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19

  Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2165/22 z dnia 13 grudnia 2022 r. zmienił Uchwałę Nr 2236/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej z późn. zm.

  Zgodnie z alokacją wskazaną w Regulaminie konkursu, zmienionym Uchwałą Nr 81/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 41 395 552,92 PLN. W konkursie dofinansowanych zostało 14 projektów ocenionych pozytywnie (w tym 1 projekt wybrany uchwałą nr 2236/19, 13 projektów wybranych uchwałą nr 119/20).

  Lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie kwoty dofinansowania jednego projektu – zwiększenie wartości projektu nr RPMP.09.02.02-12-0449/19 (poz. 2), w związku ze wzrostem wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych  oraz okołomedycznych – w wyniku zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych  oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1352).

  Poniżej w plikach do pobrania:

 • 05.02.2020

  Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19

  Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr  119/20 z dnia 4 lutego 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 2236/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

  Zmiana polega na poszerzeniu listy rankingowej o dodatkowe 13 projektów z listy rezerwowej. Łącznie rekomenduje się do dofinansowania 14 projektów – wszystkie pozytywnie ocenione, o łącznej kwocie dofinansowania 40 799 317,64 zł, zgodnie z listą podstawową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

 • 05.12.2019

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT, Typy  projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 grudnia 2019 roku Uchwałą nr 2236/19 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19.

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 (.pdf, 162 KB);

  Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 82 KB).


Informacje nt. złożonych wniosków
01.08.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej – nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 wpłynęło 18 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi  49 504 975,06 PLN, co stanowi 568 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 222KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT,  Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, Ty projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 20 maja 2019 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2019 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 20 maja 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

W przypadku Typu projektu A i B wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje non-profit,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne.

W przypadku Typu projektu C:

 • powiaty, w tym miasta na prawach powiatu,
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów. Usługi społeczne muszą być realizowane przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

W przypadku Typu projektu A i B:

 • osoby niesamodzielne,
 • opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych,
 • podmioty pełniące funkcje centrów wsparcia opiekunów nieformalnych,
 • podmioty zapewniające wsparcie dzienne dla osób niesamodzielnych.

W przypadku Typu projektu C:

 • osoby i rodziny dotknięte problemami i sytuacjami kryzysowymi (takimi jak przemoc, konflikty małżeńskie/partnerskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, przeciążenie psychicznie i przewlekły stres, wypadki losowe, katastrofy itp.),
 • ośrodki interwencji kryzysowej.

W ramach konkursu, w przypadku realizacji Typu projektu A i B, dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów:

Typ projektu A - Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów, oferujących co najmniej:

 • wsparcie edukacyjno-doradcze opiekunów nieformalnych, obejmujące m.in. grupy wsparcia w określonych kręgach tematycznych (w tym np. grupy wirtualne i telefoniczne), organizację indywidualnego poradnictwa (w tym psychologicznego) oraz szkoleń i praktyk opiekuńczych (w tym w formach mobilnych/ niestacjonarnych), zespołową asystenturę (w formach mobilnych/niestacjonarnych) – pomoc w „zarządzaniu opieką” (usługi „menadżerów opieki”),
 • działania zwiększające dostęp opiekunów nieformalnych do informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń itp., ułatwiających opiekę i podnoszących jej jakość,
 • działania informacyjno-edukacyjne kierowane do kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi, w tym przede wszystkim służby zdrowia i pomocy społecznej.

Zakres udzielanego wsparcia może obejmować dodatkowo:

 • usługi „odciążeniowe”/„wytchnieniowe”/ „opieki zastępczej”, umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna,
 • ułatwienia w dostępie opiekunów nieformalnych do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania.

Typ projektu B - Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich opiekunów nieformalnych. Zakres usług świadczonych w placówce powinien obejmować co najmniej:

a)    usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne obejmujące co najmniej możliwość dowozu uczestników, możliwość pobytu w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantującym prawidłową realizację usług, ciepły posiłek, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie,

b)    usługi aktywizująco – usprawniające obejmujące m.in. organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,

c)    usługi wspomagające polegające m.in. na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich opiekunów nieformalnych.

W przypadku realizacji Typu projektu C, dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, zapewniających osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi kompleksową pomoc w zakresie zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu, ograniczenia czasu trwania kryzysu i jego negatywnych konsekwencji, przywrócenia równowagi psychospołecznej oraz zapobiegania nawrotom sytuacji kryzysowych. Zakres udzielanego wsparcia może obejmować następujące działania:

a)    wsparcie na tworzenie nowych ośrodków interwencji kryzysowej. Zakres usług interwencji kryzysowej świadczonych przez ośrodek powinien obejmować co najmniej:

 • diagnozę stanu klienta i stopnia zagrożenia jego równowagi psychicznej, zdrowia i życia,
 • ustalenie planu pomocy i jego realizatorów,
 • natychmiastowe udzielenie specjalistycznej, interdyscyplinarnej pomocy mającej na celu przywrócenie równowagi psychospołecznej (w szczególności pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, poradnictwa socjalnego),
 • zapewnienie dostępu do miejsc czasowego schronienia w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia wynikającej z kryzysu psychospołecznego,
 • profilaktykę kryzysu: działania pre-interwencyjne, w tym działania informacyjne o proponowanej ofercie adresowane do osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi, instytucji i organizacji istotnych dla kompleksowości oferty wsparcia, mieszkańców danego terenu,
 • działania post-interwencyjne: działania wzmacniające i wspierające osoby i rodziny dotknięte problemami i sytuacjami kryzysowymi.

b)    wsparcie na rozwój istniejących ośrodków interwencji kryzysowej, wyłącznie pod warunkiem dorównania do standardu określonego dla nowych ośrodków interwencji kryzysowej w pkt a), a w przypadku ośrodków spełniających ten standard, wyłącznie pod warunkiem rozszerzenia oferty usług świadczonych przez dany ośrodek lub zwiększenia liczby osób obejmowanych wsparciem w ramach danego ośrodka.

Typy projektów (A, B, C) mogą być łączone.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 41 395 552,92 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zmiana Regulaminu konkursu

07.04.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 517/20 z dnia 07 kwietnia 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 647/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku.

 Zmiana polega na korekcie zapisów w Regulaminie konkursu (Rozdział 4 ust.5) w celu umożliwienia Wnioskodawcom wydłużenie terminu przewidzianego na podpisanie umowy o dofinansowanie w uzasadnionych przypadkach wynikających np. z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce lub z nieprzewidzianych sytuacji losowych.   

Poniżej,w plikach do pobrania:   

Uchwała nr 517/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 07 kwietnia 2020 r. (.pdf, 192 KB)


Zmiana Regulaminu konkursu

24.01.2020 r. 

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 81/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej. 

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 8 720 953,77 PLN na 41 395 552,92 PLN. 

 Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie pozwoli na dofinansowanie wszystkich poprawnych wniosków złożonych w konkursie w ramach ww. Poddziałania. Powyższa zmiana w Regulaminie konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.). 

Poniżej, w plikach do pobrania: 

Uchwała nr 81/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. (.pdf, 314 KB)


Regulamin konkursu (.pdf 734 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 397 KB),  

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 517 KB)  

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 802 KB),  

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 299 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 2.2 MB)  

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 600 KB),

Załącznik 7 Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami (.pdf, 2,1 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy ryczałtowej wraz z załącznikami (.pdf, 2 MB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie wraz z załącznikami (.pdf, 911 KB)   

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu (.pdf, 342 KB) 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług (.pdf, 348 KB) 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 1,1 MB)  

Załącznik 13 Wzór weksla wraz z deklaracją (.pdf, 155 KB),

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (.pdf, 606 KB)  

Załącznik 15 Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 266 KB)

Załącznik 16 Rekomendacje dla prowadzenia centrów wsparcia opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych (.pdf, 521 KB)

Załącznik 17 Rekomendacje do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych (.pdf, 358 KB)

Załącznik 18 Lista gmin w których liczba osób objętych usługami opiekuńczymi nie przekracza 10 osób (.pdf, 277 KB)

Załącznik 19 Lista gmin, w których odsetek osób w wieku 60 lat i więcej przekracza średnią dla województwa (.pdf, 275 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 16 lipca 2019 r. (.pdf, 748 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
  Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941
  Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
  tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, fax. (32) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, fax. (18) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
  tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, fax. (18) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).